Olukorrast riigis

Eesti Vabariigis on lapse arengu toetamisega seotud kolm süsteemi - haridus-, meditsiini- ja sotsiaalsüsteem. Järgnevas tabelis on toodud nendes süsteemides tegutsevad asutused/institutsioonid koos sealsete spetsialistidega, kellel kõigil on oma osa laste arengu toetamisel:

.

Edasi käsitletakse kõigi kolme süsteemi rolli täpsemalt.

Haridussüsteemis on hiljuti toimunud olulisi muutusi. 2018 aasta 1.veebruarist hakkas kehtima uus Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS), mis reguleerib laste arengu toetamist koolis. Sisse on viidud muudatused, mis võimaldavad koolidel paindlikumalt korraldada õpilaste arenguerisusi arvestavat õpetust. Muudatuste tausta ja sisu kohta loe lähemalt ka Teadus- ja haridusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et.hariduslike-erivajadusega-opilaste-toetamine.  Ühe muudatusena on Rajaleidja alluvuses tegutsevad nõustamiskomisjonid nimetatud ümber koolivälisteks nõustamismeeskondadeks.

back forward