Tagasisidestamisest

Tagasiside koolis hõlmab kõiki osapooli: õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid ja kolleege. See on osapooltevaheline kommunikatsioon, mille käigus antakse edasi oma loogikast lähtuv nägemus olukorra, tulemuse, arenguruumi, kogemuse, emotsioonide jne kohta. Tagasiside andmine peaks olema osa dialoogist, mille eesmärk luua ühised õpisihid ja usalduslikud suhted õpilaste ja õpetajate vahel ning arengut toetav õhkkond koolis.

Tagasiside toetab õpilase arengut siis, kui õpetaja märkab õpilast ja oskab adekvaatselt eristada õpilase olulisi saavutusi. Efektiivseks tagasiside andmiseks peab õpetaja leidma vastused mitmele küsimusele:
  • millal ja kui sageli tagasisidet anda?
  • mil viisil tagasisidet anda?
  • kas anda tagasisidet avalikult või eraviisiliselt?
  • kas anda hinnang isikule või teole?
  • kuidas eristada kirjeldavat ja hinnangulist keelt ja kumba kasutada?
Tagasisidet andes on oluline
  • vältida sildistamist,
  • kirjeldada märgatud tegevust või saavutust täpselt (see annab märku tähelepanelikust vaatlemisest),
  • vältida absolutiseerimist (mitte kunagi, alati).

Pidev ja teadlik tagasiside andmine on kujundava hindamise eeldus.