Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Teadustöö

Projektitöö algas 2020. aasta jaanuaris. Aastail 2020−2021 keskendusime andmete kogumisele, mis kevadel 2022 alanud koroonapandeemia tõttu tuli läbi viia peamiselt veebi vahendusel. 

Praegu jätkub andmete töötlemine ja korpuseks koondamine ning uurimistöö, mille keskmes on andmete kogumise protsess, noorte eesti-inglise koodivahetus, keele sooline, vanuseline ning piirkondlik varieeruvus, sõnumivahetuste keele erijooned ning muu noorte keelekasutust iseloomustav.


Kogutud andmed

Andmeid kogusime nn keelesaadikute abil, keda otsisime neljast Eesti piirkonnast: Tallinnast, Tartust, Saaremaalt ning Võrumaalt ning neljast eri vanuserühmast: 4., 6., 8. ja 10. klassist. Kokku 47 keelesaadikut läbisid koolituse, mis andis neile ettevalmistuse enda ja oma kaaslaste keelekasutuse kogumiseks. Koos saadikute kaasatud sõpradega osales projektis kokku 131 noort vanuses 9-18. Kuigi püüdlseime tasakaalus valimi poole, oli tüdrukuid lõpptulemusena projektis poistest tunduvalt rohkem (94) kui poisse (37). 

Igal keelesaadikul palusime korpuse jaoks salvestada kaks tundi suulisi vestlusi 1-2 sõbraga ning saata vähemalt 1000 sõna Messengeris või muudes rakendustes peetud sõnumivahetusi. Koguda õnnestus u 97 tundi helisalvestusi ning 202 210 sõna mahus sõnumitekste valdavalt Messengerist, vähem Discordist. Veebiküsitluse kaudu küsisime kõigilt osalejatelt täiendavaid andmeid nende keeleoskuse
ja -kasutuse ning veebipraktikate kohta.

2021. aasta lõpust on töörühma liikmed koos rea tudengitega tegelenud lisaks TeKE projekti käigus kogutud andmetele tegelenud aktiivselt ka Eesti sisuloojate keelekasutuse uurimisega

Järgnev loetelu annab ülevaate TeKE töörühma seni avalikkuse ette jõudnud noortekeele alasest uurimistööst.


Ilmunud ja ilmumas olevad publikatsioonid

 • Koreinik, Kadri, Aive Mandel, Maarja-Liisa Pilvik, Kristiina Praakli; Virve-Anneli Vihman (2022). Outsourcing teenage language: A participatory approach for exploring speech and text messaging. Linguistics Vanguard, xx−xx [ilmumas].
 • Mandel, Aive, Kristiina Praakli, Virve-Anneli Vihman; Kadri Koreinik (2022). Rahvateadusega noortekeelt kogumas. Oma Keel, 44 (kevad), 16−21. Link artikli juurde
 • Praakli, Kristiina; Kadri Koreinik (2020). Keelemuutus vs. sotsiolingvistiline muutus: eesti keele sotsioperioodid re-revisited. Keel ja Kirjandus, 11, 915−934. Link artikli juurde

Ettekanded

 • Korkus, Mari-Liis, Annika Pant, Aive Mandel, Kristiina Praakli, Elisabeth Kaukonen, Liina Lindström (2022). Pilguheit eesti juutuberite sõnavarasse: for real, mis on nende vibe? Keele mõju: andmetest tõendatud teadmuseni: 19. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinn, 16.-17. juuni 2022. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 27−28. Link teeside juurde
 • Praakli, Kristiina, Liina Lindström, Aive Mandel, Mari-Liis Korkus; Annika Pant; Elisabeth Kaukonen (2022). „Vahepeal ma mõtlen, et miks on vaja asendada mingid sõnad inglise keelega“ – inglise keele kasutusest sisuloomes Eesti juutuuberite vaatest. Keele mõju: andmetest tõendatud teadmuseni: 19. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinn, 16.-17. juuni 2022. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 29−30. Link teeside juurde 
 • Vihman, Virve-Anneli, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik; Mari-Liis Korkus (2022). Kvantitatiivne sissevaade inglise keele kasutusse Eesti teismeliste ja täiskasvanute suulistes vestlustes. Keele mõju: andmetest tõendatud teadmuseni: 19. rakenduslingvistika kevadkonverents, Tallinn, 16.-17. juuni 2022. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 32. Link teeside juurde 
 • Vihman, Virve-Anneli (2021). What do kids say these days? Ongoing research into Estonian teenagers’ language. Ettekanne “Snowcats” töörühmale, Harvard University Graduate School of Education, Zoom, 15.12.2021.
 • Vihman, Virve-Anneli (2021). Kas eesti keel on cringe? Mis keelt kasutavad teismelised Eestis? Ettekanne Kotkajärve Metsaülikoolis. Zoom, 26.08.2021.
 • Vihman, Virve-Anneli, Liina Lindström (2021). Kas eesti keel on cringe? Mis keelt teismelised kõnelevad? Ettekanne seminaril ‘Eesti keel normi ja vabaduse vahel’. Zoom, 12.03. 2021. 

Kaitstud lõputööd

 • Anton, Elis-Marii (2022). Lühendite kasutus noorte netikeeles. Bakalaureusetöö. Juh Virve-Anneli Vihman ja Kristiina Praakli. Tartu: Tartu Ülikool. Link lõputöö juurde
 • Aasa, Triin (2022). Intensiivistajad eesti noortekeeles. Bakalaureusetöö. Juh Liina Lindström. Tartu: Tartu Ülikool. Link lõputöö juurde

Sarnaseid projekte maailmas: