Plagiaat. Viitamine

Plagiaat

Andmebaasidest, raamatutest, ajalehtedest, internetist jne leitud materjalide oma töös kasutamisel tuleb arvestada sellega, et keegi on nende loomise ja koostamisega omakorda kõvasti tööd teinud ja vaeva näinud. Teose autoril on õigustatud ootus, et  tema õigusi kaitstakse ning nime mainitakse.

Autoriõigusega kaitstakse kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid. Kaitstavad teosed võivad esineda erinevas vormis, nt kirjandusteos, draamateos, audiovisuaalne teos, maaliteos, arhitektuuriteos, arvutiprogramm, loeng, tegelaskuju jne.

Huvi korral saate lähemalt lugeda autoriõiguse seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/129102014004.

Mis on plagiaat?

Plagiaat ehk loomevargus on teise inimese töö esitlemine iseenda omana. Plagiaadi objektiks võivad olla tekst, andmed, pildid, heli või esitlus (nt ettekanne). Plagiaadiga rikutakse teoste autorite õigusi. 

Video asukoht: http://www.uttv.ee/naita?id=23752&sessioon=15864289179473204284

Kuidas tekib plagiaat?

plagiaat-skeem_1.png

Plagiaat tekib peamiselt kolmel juhul:

  • teiste isikute töö või ideede kasutamisel ilma neile viitamata. Siia kuuluvad nt tsitaadid teiste töödest, statistilised andmed, aruanded, raportid, pildid, videod, muusika- ja kunstiteosed, samuti suulised ettekanded;
  • teise isiku mõtte refereerimisel (ümbersõnastamisel) ilma viitamata.  Ka teistest keeltest (vabalt) tõlgitud tekstide puhul tuleb viidata autorile. 
  • Iseenda varasema töö uuesti esitamine (kui töö on juba hinnatud) või sellest lõikude, tabelite, illustratsioonide jne uude töösse kopeerimine on akadeemiline petturlus, mis on üks plagiaadi vorme. Ka iseenda tööle tuleb selle uuesti kasutamisel viidata. 

Mis ei ole plagiaat

Plagiaadiks ei loeta üldiste ja laialt tuntud teadmiste ilma viitamata kasutamist. Kui ühed ja samad väited korduvad ilma viideteta mitmes teoses, siis võib eeldada, et tegemist on üldise ja ammutuntud teadmisega ehk tavateadmisega.  Näiteks ajalehtedes ja uudistes kajastatud päevakajalised faktid ja eelneval kogemusel põhinevad väited, näiteks:

  • Mai alguses külastas Hispaania kuningapaar Eestit.
  • Umberto Eco nimetati Tartu Ülikooli audoktoriks 1996. aastal.
  • Majanduskriis toob tavaliselt kaasa ka kuritegevuse suurenemise.