2.2. Terviklikkus

Terviklikkus (ingl self contained) tähendab seda, et õpiobjekt on ühe konkreetse teema omandamiseks loodud ning on tervenisti selle teema teenistuses. Õpiobjekti kohta käib ütlus: nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik. See tähendab, et kõik vajalik peab sisalduma õpiobjekti sees, kõik mittevajalik tuleb igal juhul välja jätta. Õpiobjekt ei ole seotud kohustuslike väliste õpiobjektidega ning õpiobjektist väljaspool asuvate muude õppematerjalidega. Õpiobjekti saab seostada teiste teemadega alles siis, kui me õpiobjektidest e-kursuse moodustame - see aga on juba õpiobjekti kasutamise, mitte õpiobjekti loomise küsimus.

Iga õpiobjekti peab saama kasutada õppetöös eraldiseisvalt, sõltumata teistest materjalidest või teistest õpiobjektidest. Tavalisest mistahes e-kursuse ühe teema õppematerjalist eristab õpiobjekti see, et me ei saa teha viiteid eelnevatele (ega ka mitte järgnevatele) õppetundidele, käsitletud teemadele ega õppematerjalidele. Õpiobjekt võib teenida õppeprotsessis ka muid eesmärke kui õpiobjekti kirjelduses väljendatu, kuid see sõltub juba õpetajast, kes seda õpiobjekti oma õppeaines kasutab ja õpiobjekti konkreetsest kasutamise viisist.

Kuidas suhtuda õpiobjekti loomisel eelteadmistesse?

Ükski õpetatav teadmine ei ole ju sisuliselt sõltumatu - ta vajab arusaamiseks ja oskuste omandamiseks eelteadmisi ja -oskusi. Kuna erinevatel sihtrühmadel võivad olla väga erinevad eelteadmised, siis jagatakse vajalikud eelteadmised/oskused kahte klassi: esimesse kuuluvad need eelteadmised/oskused, mida ei ole võimalik selgitada loodava õpiobjekti sees - need kirjeldatakse õpiobjekti metaandmetes kui vajalikud eelteadmised antud õpiobjektiga töötamiseks. Teise klassi moodutavad sellised eelteadmised, mida saab esitada õpiobjekti sees just sellises mahus, nagu neid vajatakse ja neid ei kirjeldata metaandmetes vajalike eelteadmistena. Selliste eelteadmiste toomine õpiobjekti sees on oluline kordamise mõttes.

Näited, mida teema selgitamisel kasutada, peaks põhinema üldarusaadaval ainesel, mitte ühe kitsa sihtrühma erialase teadmise temaatikal. Näiteks, kui õpiobjekt käsitleb uurimistöö kirjutamist, ei tohiks näited olla ei IT-spetsiifilisest ega ka mitte süvameditsiini valdkonnast, kuid võib kasutada mõlema valdkonna üldarusaadavaid näiteid.

Kuna õpiobjekt peab tagama õpiväljundite saavutamise iseseisval õppimisel, siis peaks õpiobjekt sisaldama aktiivõppe elemente, mille abil õppija saaks teemast arusaamist ja omandatud oskusi kontrollida: automaatse tagasisidega mõtlemisülesandeid, teste, simulatsioone jne.

Õpiobjekti "Positsioonilised arvusüsteemid" analüüs terviklikkuse seisukohast

  • Õpiobjekt peaks olema loodud ühe konkreetse teema omandamiseks. Antud õpiobjekt sisaldab kolme teemat, vt info õpiobjekti avalehel ning õpiobjekti sisukorda: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/22560/index.html
  • Õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisu sisaldub üldjuhul õpiobjekti sees ega ole seotud õpiobjekti väliste materjalidega. Terviklikkuse seisukohast esineb puudujääke, kuna osa sisu aveneb õpiobjekti välisel veebilehel: binaarmäng. Video on You Tube´ist vistutatud (embed koodiga sisestatud). Videofail ei paikne õpiobjekti sees: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/22560/kahendssteem.html
  • Õpiobjekti abil on õppijal võimalik saavutada selles kirjeldatud õpiväljundeid ja kontrollida nende saavutamist ülesannete ja enesekontrollitestide abil. Õpiobjekti õpiväljundid on toodud õpiobjekti avalehel. Õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisu on olemas ning õppija saab õpiväljundite saavutamist kontrollida ülesannete ja testide abil. Ülesannete puhul esitatakse eXeLearning Näita/peida rakenduse abil ülesanne, õppija peab mõtlema ja vastuse leidma ning Kliki siia nupu abil saab õiget vastust vaadata ja võrdlemise teel enda leitud vastuse õigsuses veenduda.

Mõtle enda loodud või loodavale õpiobjektile. Kas see vastab kõigile allpool loetletud kriteeriumitele? Tegemist on tingimustega, millele vastamine garanteerib terviklikkuse.

  • Õpiobjekt on loodud ühe konkreetse teema omandamiseks;
  • Õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisu sisaldub õpiobjekti sees, mitte ei ole seotud õpiobjekti väliste materjalidega (internetis leiduv materjal, kirjastatud raamat jne);
  • Õpiobjekti abil on õppijal võimalik saavutada selles kirjeldatud õpiväljundeid ja kontrollida nende saavutamist ülesannete ja enesekontrollitestide abil.
back forward