Allikad

Siin lehel toodud allikad on juhendmaterjali loomisel aluseks olnud. Tumedalt on märgitud neist sellised, mis võivad olla abiks ja kättesaavad Eesti haridustöötajale.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Expertiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.

Bruhn, A., Kreigh, C., & McDaniel, S. (2015). Self-monitoring interventions for students with behavior problems: A systematic review of current research. Behavioral Disorders, 40(2), 102–121. 

Clough, P.,  Garner, P., Pardeck, J. T. & Yuen, F. (Eds.). (2005). Handbook of Emotional & Behavioural Difficulties. London: SAGE Publications.

Cooper, P. (2014). Social, emotional and behavioural difficulties (SEBD): The need to look beyond the problem. In A. J. Holliman (Ed.), The Routledge international companion to educational psychology (pp. 275-285). Abingdon, Oxon: Routledge.

Cooper, P. & Cefai, C. (2013). Understanding and Supporting Students with Social, Emotional and Behavioural Difficulties A Practical Guide for Staff in Schools. European Centre for Educational Resilience and Socio-Emotional Health. University of Malta.

Cooper, P & Jacobs, B. (2011). Evidence of Best Practice Models and Outcomes in the Education of Children with Emotional Disturbance/Behavioural Difficulties. Külastatud aadressil https://ncse.ie/wp-content/uploads/2016/08/Research_Report_7_EBD.pdf

Core SEL Competencies. (s.a.). Külastatud aadressil: https://casel.org/core-competencies/

Evans, J., Harden, A., Thomas, J., & Benefield, P. (2003). Support for pupils with emotional and behavioural difficulties (EBD) in mainstream primary school classrooms: a systematic review of the effectiveness of interventions. Külastatud aadressil http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/EBD1...

Furman, B. (2012). Põngerjaõpetus. Lahendused laste probleemidele. Tallinn: Tänapäev.

Hanover Research (2013). Effective Programs for Emotional and Behavioral Disorders. Külastatud aadressil https://bigfivetech.com/upload/resources_guide/Self_Management_and_Effec...

Horner, R. H., Sugai, G., Todd, A. W., & Lewis-Palmer, T. (2000). Elements of Behavior Support Plans: A Technical Brief. Exceptionality, 8(3), 205–215. https://doi.org/10.1207/S15327035EX0803_6

Jahnsen, H., Nordahl, T., Støen J., & Tinnesand, T. (2016). LP-mudel: õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Tartu: Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.

Jeong, Y. & Copeland, S. R. (2020). Comparing Functional Behavior Assessment-Based Interventions and Non-functional Behavior Assessment-Based Interventions: A Systematic Review of Outcomes and Methodological Quality of Studies. Journal of Behavioral Education, 29, 1-41

Kikas, E. (Toim). (2008).  Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kikas, E. (Toim). (2010). Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Krull, E. (2018). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. 3. Tr. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kõiv, D. (2020). Tegevusuuring käitumise tugikava koostamiseks ja rakendamiseks juhendmaterjali abil. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Lanno, G. (2020). ClassDojo mõju erituge saavate käitumisraskustega õpilaste käitumisele. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Matson, D. & Peedumäe, T. (2019.) Põhikooli haridustöötajate ootused käitumise tugikava juhendmaterjalile. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Minahan, J. & Rappaport, N. (2018). The Behavior Code. A Practical Guide to Understanding and Teaching the Most Challenging Students. Cambridge: Harvard Education Press.

Muru, M. (2020). Klassihalduse tõhususe toetamine läbi tunnivaatluste ja õpetajale tagasiside andmise. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Oppar, M. (2016). Emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilaste käitumise tugikavade hindamisjuhendi loomine. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Rogers, B. (2008). Taasleitud käitumine. Tartu: Tartu Ülikool.

Rogers, B. (2011). Käitumine klassiruumis: Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat. Külastatud aadressil https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40599/Archimedes_kaitumine.p...

Pill, A. (2017). Algklasside õpetajate hoiakud emotsionaalsete ja käitumisraskustega õpilaste kaasamise ning käitumise tugikava koostamise ja rakendamise suhtes. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Rattasepp, M. (2019). Ekspertide arvamused käitumise tugikava koostamiseks. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Veike, H. (2018). Tartu linna lasteaedade õpetajate toimetulek lapse agressiivse käitumisega. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.

Watson, G. (2003). Koolikäitumise käsiraamat. Tartu: El Paradiso.

Woollard, J. (2010.) Psychology for the Classroom: Behaviourism. New York: Routledge.