Koolituskursused

Analüüsimetoodikate valideerimine

hind kokkuleppel

Kursuses selgitatakse valideerimise mõistet ja esitatakse mitmeid valideerimisega seotud parameetreid. Kursus lõpeb näidetega erinevat tüüpi analüüsimeetodite valideerimisest.

Kursuse programm

Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

hind kokkuleppel

Pakume meditsiini- ja tööstuse/teaduse valdkonna kiirgustöötajatele kiirguskaitse ja  ohutuse alast õpet, mis vastab kiirgustöötaja esmase koolituse ja täienduskoolituse nõuetele.

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” (jõustunud 28.11.2016) peavad kiirgustöötajad kuue kuu jooksul peale tööle asumist läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva esmakoolituse ning kord viie aasta jooksul osalema kiirguskaitsealasel täienduskoolitusel.

Kursuse programm ja lisainfo

Informatsioon koolituse kohta

Huvi korral võtke palun ühendust Siiri Suursooga (siiri.suursooAt_markut.ee, tel. 737 4780) või Gea Kiiskiga (gea.kiiskAt_markut.ee, tel. 737 4622).

Inglisekeelne avatud veebipõhine kursus “LC-MS Method Validation”

 

Kursus on avatud juurdepääsuga (tasuta) ja täielikult Interneti-põhine.

Kursus käsitleb vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC-MS) analüüsimetoodikate valideerimist. Kursuses antakse ülevaade valideerimise alustest, põhilistest parameetritest ja matemaatilisest aparatuurist levinumate rahvusvaheliste valideerimisjuhendite baasil.

Kursus sisaldab loenguid, praktilisi näiteid ja teste.

Kursuse kohta leiate täiendavat informatsiooni siit.

Inglisekeelne avatud veebipõhine kursus “Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis

Tegemist on sissejuhatava kursusega, mis keskendub mootemaaramatuse hindamisele analüütilise keemia valdkonnas. Kursusel käsitletakse põhimõisteid ja mootemaaramatuse hindamise matemaatilist külge. Veebikursusel tutvustatakse ISO GUM ja Nordtest meetodeid mootemaaramatuse hindamiseks analüütilise keemia näidetel. Kursus koosneb loengutest, praktilistest ülesannetest ja arvukatest testidest enda kontrollimiseks. Kursusel osalemine on tasuta.

Kursuse kohta leiate täiendavat informatsiooni siit. 

Praktiline sissejuhatus instrumentaalanalüüsi meetoditesse

hind kokkuleppel

Kursus annab sissejuhatava ülevaate levinumatest instrumentaalanalüüsi meetoditest: spektrofotomeetria AA-spektroskoopia, mass-spektromeetria, gaasikromatograafia, vedelikkromatograafia. Kursus annab baasteadmised nende meetodite toimimispõhimõtetest, rakendusaladest ning kasutamise praktilistest aspektidest. Kursuse sihtgrupiks on omakäeliselt analüüse tegevad inimesed, laborite ja töögruppide juhid, samuti aparatuuri müüjad ja vahendajad.

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Kursuse programm

Laboritöö praktilised aspektid

hind kokkuleppel

Kursuse käigus antakse ülevaade reast teemadest, mis on seotud igapäevase laboritööga. Jagatakse juhiseid, kuidas korrektselt kaaluda, filtreerida, pipeteerida jne, millest lähtuda mõõtnõude, filtrite, pH-meetrite jt valikul, kuidas töötada levinumate mürgiste ainetega ja puhastada laboris kasutatavat vett.

Kestus: 2 tööpäeva

Kursuse programm

Laboritöö praktilised aspektid vene keeles

hind kokkuleppel

Kursus annab ülevaate igapäevases laboritöös enam kasutust leidvate töövõtete, töövahendite ja aparaatide kasutamisest.

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Kursuse programm

 Gaasikromatograafia

Kursuses antakse ülevaade kromatograafia teooriast (rõhuasetusega gaasikromatograafiale), proovide sisestusviisidest, kolonnidest ja detektoritest. Samuti käsitletakse mootemaaramatuse seisukohast olulisemaid gaasikromatograafia tööparameetreid.

Kursuse sihtgrupp on omakäeliselt gaasikromatograafiliste analüüside teostajad ja selleks valmistuvad töötajad.

Kestus: 5 akadeemilist tundi

 Aruanded ja kokkuvõtted keemialaboris MS Exceli baasil

I osa. Antakse ülevaade pivot tabelite (risttabelid, pöördtabelid) loomisest, osadest ja kujundusvõimalustest. Vaadeldakse, kuidas koostada erinevaid aruandeid (nt. kuu või kvartali lõikes, laboriüksuste lõikes), ja kuidas kujundada aruannete tulemusi (tulemuste rühmitamine, detailsuse määramine, mittevajaliku info peitmine, andmete järjestuse muutmine). Tutvustatakse pivot tabeli kujundamise võimalusi.
II osa. Vaatluse alla võetakse pivot tabelite aluseks olevate andmete (listide) koostamine. Antakse ülevaade listidele esitatavatest nõuetest ja käsitletakse MS Exceli abivahendeid listide koostamiseks (nt sisestusnimekiri, sisestuse automaatne lõpetamine, vormid, valemid) ja kontrollimiseks. Grupitööna püütakse luua listi struktuur, mis sobiks antud labori töötulemuste kirjeldamiseks ja aruannete (pivot tabelina) koostamiseks.

Lisavõimalused: Kursuse läbiviija võib tutvuda konkreetse labori töö spetsiifikaga, et täpsemalt suunata kursuse temaatikat, näiteid ja harjutusülesandeid.

Vajalikud eelteadmised sisaldavad MS Excel baasteadmisi: tööraamatus ja -lehel navigeerimine, andmete sisestamine, elementaarsed kopeerimise ning kujundamise (format) võtted.

Sihtgrupp on inimesed keemialaboris, kelle ülesandeks on kokkuvõtete ja aruannete koostamine või aruannete ja kokkuvõtete jaoks andmete ettevalmistamine.

Kestus: 4 akadeemilist tundi
Kokkuleppelise hinna sees on kursuse materjalid. Kokkuleppel on võimalik kursust korraldada ka mujal (ka väljaspool Tartut).

 Mõõtemaaramatuse hindamine keemialaboris: baaskursus

Kursus on põhjalik ümbertöötlus meie varasemast samateemalisest kursusest. Arvestatud on hiljuti avaldatud rahvusvaheliste juhendmaterjalide (eeskätt European Accreditation juhend EA-4/16 ja Nordtest-i maaramatuse hindamise juhend) soovituste ja seisukohtadega. Kursuses antakse lühidalt põhitõed maaramatuse hindamise kohta ning seejärel siirdutakse praktiliste näidete juurde. Näidetes oleme üritanud senisest rohkem pöörata tähelepanu laborite igapäevastele töö-tavadele, sellele, kuidas maaramatuse arvutamiseks vajalikku informatsiooni saada rutiinsetest kvaliteedikontrolli andmetest ning proovi ettevalmistamisele.

Lisavõimalused: Näiteid on võimalik teatud määral töö käigus modifitseerida, et nad paremini vastaksid huviliste labori reaalsele olukorrale. Ka peale kursuse lõppu on võimalik võtta kursuse läbiviijaga e-maili teel kontakti ja küsida küsimusi.

Vajalikud eelteadmised sisaldavad üldteadmisi keemilisest analüüsist ja analüüsitulemuste matemaatilisest töötlemisest.

Sihtgrupp on kõik omakäeliselt analüüse tegevad inimesed ja (iseäranis) laborite kvaliteediohje eest vastutavad inimesed.

Kestus: 7-8 akadeemilist tundi
Kursust on võimalik korraldada ka eritellimusel tellija juures kohapeal (hind kokkuleppel). Kokkuleppel on võimalik korraldada kursust ka väljaspool Tartut.