Antud kursus kiikab sisse soouuringutesse, ajalukku ja tänapäeva, keskendudes soolistele hierarhiatele ja nende mõjule moodsas maailmas. Kursusel osalejad saavad täpsemalt teada, kuidas Ida-Euroopa soohierarhiad on viimastel sajanditel muutunud ja arenenud. Kasutades isiklikke, kohalikke ja akadeemilisi allikaid, on kursuse eesmärk pakkuda ka ülevaadet selles valdkonnas kasutatavatest mõistetest ning arengutest, mis on vajalikud soolise võrdõiguslikkuse mõistmiseks kaasaegses maailmas. Osalejad õpivad soouuringute põhitermineid ja -kontseptsioone, analüüsivad seoseid ühiskonna, soorollide ja normide vahel. Kõik need teadmised annavad õpetajatele kindla pinnase õpetada viisil, kus soostereotüüpe ja kahjulikke eelarvamusi klassiruumi ei tuua.

This unique course opens the door to gender hierarchies and their impact in today's world. By taking a voyage throughout milestones of gender equality and equity, the participants learn how gender hierarchies in the Eastern Europe have changed and developed in recent centuries. By using personal, local and academic sources, the course also aims to offer an overview of terms and concepts that are used in this field and developments that are necessary to understand gender equality in the modern world. Participants will learn basic terms and concepts of gender studies, they will analyse the connections between society, gender roles and norms. All this knowledge provides educators a solid ground to teach in a way where gender stereotypes and harmful biases are not brought to the classroom.