EU Kids Online Eesti

Projektist

Kuna Internet ja online-tehnoloogiad on saanud igapäevaelu lahutamatuks ja eristamatuks osaks, tõusetuvad olulised küsimused nende nähtuste sotsiaalsetest mõjudest ja tagajärgedest. Lapsed, noored ja nende perekonnad on tihtipeale need, kes uusi meediatehnoloogiaid esimestena kasutama hakkavad, saades kasu uutest võimalustest, mida pakuvad Internet, mobiilside, online-mängud, suhtlustarkvara jne. Kuid nad puutuvad kokku ka erinevate riskantsete ja negatiivsete aspektidega, mille suhtes neil eelnev kogemus puudub. Seejuures on online-riskid, nendest tulenevad kahjud ja nendega toimetuleku võimalused pidevas muutumises.

Projekt EU Kids Online koondab enam kui 30 Euroopa riigi teadlasi, kes tegelevad eelkõige laste ja noorte uue meedia kasutuse uurimisega. Projekti erinevaid materjale, raporteid ja andmeid koondav inglisekeelne lehekülg asub SIIN.

Projekti esimeses osas (2006-2009) koguti, võrreldi ja hinnati juba olemasolevaid andmeid. 

Projekti II etapi jooksul (2009-2011) viidi läbi esindusliku valimiga originaaluurimus, milles küsitleti 9-16-aastaseid lapsi ja nende vanemaid 25 Euroopa riigis. Igas riigis koguti andmeid 1000 lapselt ja lapsevanemalt. Ankeediküsimused puudutasid laste internetikasutust, digitaalset kirjaoskust, online-riskide kogemist ja nendega toimetulekut ning lapsevanemate tegevusi laste internetikasutuse juhendamisel.

Projekti III etapis (2011-2014) jätkus küsitlusandmete analüüs ja tulemuste publitseerimine, lisaks viidi läbi täiendavad kvalitatiivsed uurimused mõistmaks, kuidas lapsed ise online-riske tõlgendavad. Loodi online-andmebaas Euroopas läbi viidud laste interneti- ja mobiilikasutuse alaste uurimuste kohta.

2018. aastal algas taas uus andmekogumisfaas ning üle-Euroopaline mahukas ning põnev projekt jätkub.

Uurimistulemuste põhjal antakse soovitusi laste internetiturvalisuse ja meediakirjaoskuse edendamiseks. Projektiosalised kutsuvad dialoogis osalema ka laiemat avalikkust, praktikuid ning teisi teadlasi.