Digipädevus

õpivara konkurss

Õpivara konkurss

Kutsume ülikooli üliõpilasi ja töötajaid osalema digipädevuse õpivara konkursil! Selle eesmärk on tuua TÜ digipädevuse lehestikku üldiseid ja erinevate erialade praktilisi näiteid, toetamaks digipädevuse omandamist ja arengut ning tõstmaks esile parimaid praktikaid ja nende rakendajaid. Konkursile on oodatud igasugused tööd, mille keskne kriteerium on olla digipädevuse arengut toetav ja paeluv. Töö võib olla suur või väike, üldine või spetsiifiline, eesti- või ingliskeelne. Žüriil on suur valikuvabadus tunnustada väga erinevatesse kategooriatesse liigituvaid töid, nii et peamine soovitus osalejatele on valmistada midagi sellist, mida isiklikult oluliseks peate, ning teha seda nõnda, et teistel oleks huvi loodud õpivara uurida ja märkamatult uusi teadmisi ja oskuseid omandada! Konkursi auhinnafond on 1000 eurot ning kõiki sobivaid töid rakendatakse ülikooli digipädevuse lehestikus (https://sisu.ut.ee/digipadevus) kogu ülikoolipere teadmiste ja oskuste toetamise huvides!

Kevadel 2021 on konkurss avatud 12.04 – 16.05. Tööde esitamise vorm: https://sisu.ut.ee/digipadevus/webform/opivara-konkursi-vorm

Konkurssi puudutavad küsimused ja info: Marge Kusmin (marge.kusmin@ut.ee).

Konkursi eesmärgid

 • Toetada digipädevuse omandamist ja arengut TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas;
 • Tõsta esile digipädevuse arendamise parimaid praktikaid ja nende rakendajaid;
 • Täiendada TÜ digipädevuse lehestikku (https://sisu.ut.ee/digipadevus) erinevate erialade digipädevuse näidetega.

Osalemise tingimused

 • Konkursil on oodatud osalema nii TÜ üliõpilased kui töötajad;
 • Konkursile esitataval tööl võib olla mitu autorit;
 • Konkursile esitatav töö peab olema relevantne ja kaasaegne;
 • Konkursile võib esitada eesti- ning ingliskeelseid töid;
 • Konkursitöö esitamine toimub konkursilehel oleva vormi kaudu;
 • Konkursile on eelistatult oodatud juba teostatud ideed, aga žürii võib kaaluda ka ideede kirjeldusi);
 • Autor(id) ei sea konkursile esitatud õppevara kasutamise osas piiranguid;
 • Konkursile esitatud tööd peavad olema nende loomiseks kasutatud keskkonnast eksporditavad nii, et nende kasutamine ülikoolis ei sõltuks keskkonnast ega autorist;

 • Konkursitööde vormistamisel on soovitatav rakendada kerget kasutatavust tagavaid formaate (nt h5p).

Hindamise kord ja kriteeriumid

 • Konkursile esitatud tööde hindamiseks kutsub konkursi korraldaja kokku vabatahtliku vähemalt viieliikmelise žürii, kuhu kuuluvad üliõpilasesinduse, iga valdkonna õppejõudude ning õppeosakonna esindajad;
 • Esiletõstetavate tööde valimise täpsema korralduse otsustab žürii konsensuslikult konkursi korraldaja ettepanekul ning lähtuvalt esitatud tööde tüpaažist; tähelepanu pööratakse nii erineva mahu kui keerukuse tasemega (nt üld- versus erialane digipädevus) ning nii üliõpilaste kui töötajate esitatud töödele;
 • Konkursile esitatud tööde hindamisel arvestab žürii selle

  • sisukust ja terviklikkust – kuivõrd toetab loodud õppevara digipädevuse mõne konkreetse aspekti arendamist kas iseseisvalt või õppemetoodilise vahendina;

  • uuenduslikkust: kuivõrd täiendab loodud õppevara digipädevuse lehestikus juba olemasolevaid materjale;

  • rakenduslikkust: kuivõrd praktiline on loodud õppevara erinevate õppekavade vajaduste seisukohalt;

  • mahtu: kuivõrd mahuka ja põhjaliku või laiapõhjalise materjaliga tegemist on.

 • Žüriil on õigus küsida töö autori(te)lt asjassepuutuvat lisateavet ning kolmandate osapoolte arvamust.
 • Žürii avalikustab konkursitulemused sõltuvalt esitatud tööde hulgast võimalikult kiiresti, ent mitte hiljem kui 1 kuu pärast konkursiperioodi lõppu.

Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine

 • Konkursi igakordne auhinnafond on 1000 eurot; kõigi osalejate vahel loositakse ülikooli sümboolikaga esemeid.

 • Konkursi auhinnafondi jagamise, sealhulgas auhinnatavate tööde arvu ja kategooriad otsustab žürii. Soovi ja võimaluse korral võivad žürii liikmed lisavahendeid kaasates auhinnafondi suurendada;

 • Konkursi võitjad avalikustatakse ülikooli veebilehel, üliõpilaste ja töötajate infokirjades ning ülikooli ja üliõpilasesinduse sotsiaalmeedias üks kuu pärast konkursi lõppu;

 • Konkursi võidutööd ning teised esiletõstetud tööd avalikustatakse TÜ digipädevuse lehestikus ning neid kasutatakse ülikooli digipädevuse-alases kommunikatsioonis.

 

Õpivara näited

Siia koondatud õpivara näited pärinevad ainekursusel “Digikodanik infoühiskonnas” 2020/21 sügissemestril osalenud üliõpilastelt ning on jagatud autorite nõusolekul. Need on jaotatud digipädevuse viie teema vahel, mis struktureerivad ka käesolevat lehestikku.

Kuidas info usaldusväärsust hinnata (autor: Laura Kiili)


 

Info ja sisu talletamise strateegiad (autor: Sigrid Nahk)


 

Juhis TÜ üliõpilastele õppeinfosüsteemis (ÕIS) õppeainetega tutvumiseks ja registreerumiseks (autor: Sander Mändoja)

Kuidas luua enda vajadustele vastav digitaalne profiil (autor: Lauri Habakuk)


 

Piirkondlikud erinevused internetis (autor: Piret Sommer)


 

Kuidas kujundada kuvandit kuvaril – ehk oma digitaalse identiteedi ja jalajälje korrastamine (autor: Kristin Kontro)


 

Tehnoloogiliste vahendite kasutamine kodanikuaktiivsuse väljendamiseks (autor: Kadi-Liis Peiponen)

 

Mida viitamine meile lugejatena annab (autor: Maia Kerman)


 

Audiovisuaalse materjali töötlemine iMovie rakendusega (autor: Indra Suvi)


 

Kuidas koostada ja levitada uudiskirja (autor: Triinu Harro)

Kuidas kaitsed oma nutiseadet (autor: Astrid Org)


 

Kuidas piirata oma liikumise jälgimist Apple seadmetes ja Google kontol (autor: Ann Marii Närska)


 

Veebiküpsiste 101 (Küpsiste 101 (autor: Lisanna Männilaan)


 

Kuidas ja milleks vähendada e-jäätmeid (autor: Eliise Evartov)


 

Kuidas tulla toime nutisõltuvusega (autor: Jaanika Umalas)

Gmaili funktsioonide seadistamine (autor: Georg Vann)