Koostöö, suhtlemine ja infovahetus

KOOSTÖÖ, SUHTLEMINE JA INFOVAHETUS - MIS JA MILLEKS?

/kirjeldus: koostöö, suhtlemine ja infovahetus täna ja tulevikus, õpingutes, erialases töös ning eraelus/

Koostöö, suhtlemise ja infovahetusega seotud oskused, teadmised ja hoiakud võib jaotada kolmeks, igapäevases tegutsemises üksteisega tihedalt põimunud kategooriaks: (1) /.../, (2) /.../ ning (3) /.../. Kui soovid olla senisest osavam ja teadlikum, võiks mõelda allpool kirjeldatud teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamise peale.

LISADA: Eelteadmiste kirjeldus + selgelt väljendatud põhieesmärk ja õpiväljund(id), mille saavutamist toetatakse erinevate interaktiivsete õpitegevustega (enesekontrolliküsimused, testid, simulatsioonid jm).

 

 


MIDA JUBA TEAD JA OSKAD?

Siin on hulk lühikesi praktilisi ülesandeid, mis selgitavad, mida digivahendite abil suhtlemine igapäevastes olukordades tähendab. Need aitavad sul oma teadmiseid ja oskuseid hinnata ning viitavad vajadusel lõikudele õpisisus, mis sul end täiendada aitab.

 


ÕPISISU: KOOSTÖÖ, SUHTLEMINE JA INFOVAHETUS

Suhtlemise teema on jagatud kolme plokki: suhtlemine tehnoloogiliste vahendite abil, info ja sisu jagamine ning koostöö tegemine digikanalite kaudu. Iga ploki õpisisu on tükeldatud sagedasimateks asjassepuutuvateks küsimusteks koos kompaktsete vastuste, soovitustega oskuste ja teadmiste kujundamiseks ning viidetega lisamaterjalidele ja seotud rakendustele.

 

SUHTLEMINE TEHNOLOOGILISTE VAHENDITE ABIL

KUIDAS LEIDA EESMÄRGILE JA AUDITOORIUMILE SOBILIK KOMMUNIKATSIOONIVAHEND?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS ERINEVATE KOMMUNIKATSIOONIKANALITE SÕNUMEID TALLETATAKSE, ESITATAKSE JA KASUTATAKSE?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

KUIDAS SORTEERIDA VASTUVÕETAVAT INFOT?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

INFO JA SISU JAGAMINE

MIDA TÄHENDAB INFO, SISU JA RESSURSSIDE JAGAMINE TEISTEGA INTERNETIS?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUSTEL TINGIMUSTEL SAAB SISU, INFOT JA RESSURSSE VABALT JAGADA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

KOOSTÖÖ TEGEMINE DIGIVAHENDITE ABIL

MIDA TÄHENDAB DIGITAALNE KOOSTÖÖ NING MISSUGUSEID VAHENDEID SELLEKS KASUTADA?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MISSUGUSEID ROLLE VEEBIKOOSTÖÖ ERI VORMID EELDAVAD?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

MIDA TÄHENDAB TAGASISIDE VEEBIKESKKONDADES?

/seotud definitsioonid/

/mida see igapäevaselt tähendab: näidetega kirjeldus/

/kuidas olla osav?/

/õpetlik kompaktne sisu väljaspool: video, leht jmt - mitte üle 10 min/

 

Kui sa ei leidnud siit sulle praegu olulist küsimust, palun kirjuta sellest aadressile tanel.mallo@ut.ee (Tanel Mällo) või postita see /kuhu? mingisse avalikku foorumisse v FB gruppi?/ ning arutame, mis teha annab!

 


ELUST ENESEST

Digipädevused on ülekantavad oskused ning nende tõhusaim kujundamine toimub praktikas. Reaalsus on alati kompleksülesanne. Allpool on koostööd, suhtlemist ja infovahetust puudutavaid oskuseid kirjeldatud ülikoolis esinevates tüüpstsenaariumites nii, et toodud soovitused sobivad nii iseseisvalt järgimiseks kui ka õppetöösse integreerimiseks. Näiteks võib olla iseseisvas töös, rühmatöös, kontakttunnis, erialases töös või eraelus esinev olukord.

midagi on valesti

 


EESKUJUKS ÕPPEJÕULE

eeskuju 1

See on üks eeskuju

eeskuju 2

See on teine eeskuju

eeskuju 3

See on kolmas eeskuju

 


 

VALDKONDLIK JA ERIALANE DIGIPÄDEVUS

MV valdkonnas

 


KUI SOOVID SÜVENEDA

 

Tartu Ülikoolis katab neid teemasid süvendatult õppeaine xx.nn.nnn.

Iseseisvaks õppimiseks soovitame selliseid materjale: /lingid väljapoole/.