Autor: Kaja Oras, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Antud õppematerjal on mõeldud koolipraktikat läbivatele üliõpilastele tunnivaatluse ja -analüüsi oskuste arendamiseks. Tundi analüüsides tuginetakse R. Gagné õppeühiku mudeli modifikatsioonile, kuna varasemad teadusuurimused on näidanud selle mudeli sobivust tundide analüüsimiseks. Õppematerjalis tutvustatakse tuntumaid õpetamise ja õppetunni mudeleid.  Sidumaks teooriat praktilise õpetajatööga, on R. Gagné õppeühiku mudeli erinevad etapid näitlikustatud, kasutades tunni videosalvestust.

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • oskab kirjeldada enimtuntud õppetunnimudeleid,
  • oskab nimetada ja eristada õppetunni etappe Gagné õppetunni mudelist lähtuvalt,
  • tunneb ära erinevad etapid vaadeldavas tunnis, märkab ja oskab nimetada erinevaid tunnisündmusi,
  • analüüsib tunnis toimuvat Gagné mudelist lähtuvalt.

Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks tööks, millele järgneb arutelu e-kursuse foorumis. 

forward