TÜ Füüsika Instituudi keskkonnafüüsika labor viis läbi üleriigilist elamute siseõhu radoonisisalduse uuringut. Uuringu eesmärgiks oli toestada siseõhu radoonimõõtmine pea 500 eluhoones üle Eesti, et saada parem ülevaade siseõhu radoonisisalduse jaotusest Eesti omavalitsusüksustes.

Tutvu uuringu tulemustega.Uuringu läbiviimiseks kasutatav radoonidetektor (Radosys)

Tulemuste lühikokkuvõte

  • Elamute siseõhu radooniuuringu raames koguti kvaliteetseid andmeid elupindade radoonisisalduse kohta 440 mõõtekohas üle Eesti. Uuring puudutas enam kui 1250 inimese elukeskkonda.
  • Kõigi mõõtekohtade tulemuste aritmeetiline keskmine – 102,5 Bq/m3 – jääb ligi kolm korda alla siseõhu radoonisisalduse viitetaseme (300 Bq/m3). Mediaankeskmine osutus oluliselt madalamaks – 54,8 Bq/m3.
  • Viitetaset 300 Bq/m3 ületati kokku 25 mõõtekohas, mis vastab 5,5 protsendile mõõtekohtade koguarvust. Mõõtekoha radoonisisaldus küündis üle 360 Bq/m3 19 mõõtekohas (4,3 % mõõtekohtade koguarvust) ning tulemust 1000 Bq/m3 ületati neljas mõõtekohas (0,9% mõõtekohtade koguarvust).
  • Antud uuringu andmete põhjal on viis kõige kõrgema radoonisisalduse keskväärtusega kohalikku omavalitsust Toila vald, Narva-Jõesuu linn, Viru-Nigula vald, Kohtla-Järve linn ja Sillamäe linn.
  • Sellised omavalitsusüksusi, kus vähemalt ühe mõõtekoha tulemus ületas 300 Bq/m3, oli kokku 19. Sealhulgas tuvastati viitetaseme ületamine neljas vallas, mis ei ole välja toodud kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetelus (Keskkonnaministri 30.06.2018 määrus nr 28 Lisa „Kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetelu“ ). Need vallad on Raasiku vald, Rapla vald, Vinni vald, Võru linn.

Küsimuste korral: Siiri Salupere (siiri.salupere@ut.ee), uuringu projektijuht.

rn2022_l6pparuanne.pdf1.01 MB