Tagasiside kogumine

Sellest, mida õpetatakse, sõltub suurel määral, kuidas tuleb tegevuste ja õpitulemuste kohta tagasisidet koguda (tulemusi hinnata). On selge, et uurimisoskusi ei ole mõtet hinnata kontrolltöö kaudu, sest see ei anna infot, kas laps on õppinud eksperimenti kavandama, vaatlusi ja mõõtmisi sooritama, andmeid analüüsima ning põhjendatud järeldusi tegema. Avastusõppel põhinevas loodusteaduste programmis on erinevad õppeteemad jaotatud kuueteisttunnisteks mooduliteks, kus kasutatakse mitmesuguseid tagasiside kogumise viise: õppemooduli eel- ja järelhindamine, õppemooduli sisene hindamine, ennustamine, lõpphindamine, ajurünnak, tegevuse kohta tagasiside kogumine, loodusteaduste päevikud, mitteformaalsed hindamisviisid (nt vaatlus, märkmed ja jälgimislehed õpilaste tegevuse kohta tunnis). Mida mitmekesisemaid tagasiside kogumise strateegiaid kasutatakse, seda parema ülevaate iga lapse arengust õpetaja saab.

Õppemoodulisisene tagasiside kogumine on integreeritud mooduli juhenditesse ja põhineb eeldusel, et õppimine ja selle tulemuslikkuse kohta tagasiside kogumine on omavahel tihedalt seotud. Moodulisisese tagasiside kogumise eesmärk on saada õpilase õppimise kohta pidevalt infot.

Vaadake tunnivideo lõiku (vajaduse korral mitu korda) ja vastake video ja eelneva teksti põhjal küsimusele.

https://www.uttv.ee/naita?id=18375

Miks on oluline kasutada mitmekesiseid tagasiside kogumise (hindamise) meetodeid?

Eel- ja järelhindamine 

Õppemooduli eel- ja järelhindamist on vaja esiteks selleks, et jälgida, kui palju on õpilased ühe õppemooduli jooksul õppinud (vt tabel 1). Paljud avastusõppe moodulid algavad ajurünnakuga, mille käigus õpilastelt küsitakse, mida nad teemast teavad ja mida nad sooviksid selle kohta õppida. Mooduli lõpus küsitakse neilt sama küsimus uuesti. See annab õpetajale võimaluse hinnata, kui palju õpilased on õppemooduli jooksul õppinud. Õpilaste eelteadmiste väljaselgitamine on oluline ka selleks, et teada saada, kas neil on käsitletava teema kohta väärarusaami ja millised need on.

Vaadake videonäidet (vajaduse korral mitu korda) ning vastake video ja eelneva teksti põhjal küsimusele.

https://www.uttv.ee/naita?id=18376

Miks oli eelhindamine vajalik näidisvideos? Millist informatsiooni õpetaja sai eelhindamise käigus?