Õppemeetodid: avastusõpe

Avaleht

avastus.pngAutorid: Juta Jaani (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (tehniline teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP

Õpiobjekti eesmärk ja sihtrühm

Õpiobjektis tutvustatakse avastusõpet kui kõikides õppeainetes kasutatavat, õpilaste iseseisvat mõtlemist, probleemilahendusoskust, analüüsivõimet, loovust ja sotsiaalseid oskusi arendavat lähenemisviisi.  Videonäidetega julgustatakse üliõpilasi ja õpetajaid kasutama avastusõppe meetodeid, aga juhitakse ka tähelepanu küsimuste formuleerimise ja suhtluse rollile õppeprotsessis.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus, klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

Õpiväljundid

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teab peamisi avastusõppe põhimõtteid
  • oskab video põhjal analüüsida õpetaja tegevust lähtuvalt tunni eesmärkidest
  • analüüsib avastusõppe meetodite kasutamise võimalusi oma praktikas

Õpiobjektis esitatud videolõike saab korduvalt vaadata, niiöelda aega edasi-tagasi kerida, ning panna tähele ja analüüsida detaile, millest pedagoogiline praktika koosneb. Videonäidetele lisaks esitatud teoreetiline materjal loob tausta, küsimused, eneseanalüüsi- ja märkamisülesanded võimaldavad õppijal arendada oma märkamis- ja refleksioonioskusi ning siduda õpitavat oma pedagoogilise praktikaga.

Tartu, 2013