Väärtuskasvatus

Raamstsenaariumi autor on Mari-Liis Nummert, kaasautor Nelli Jung.

Väärtuskasvatuse õpistsenaariumite metoodiliseks aluseks on väärtusselituslik ideaal pakkuda õpilasele võimalust ja jõustamist enese väärtuspõhimõtetes suuremale selgusele jõudmiseks. Seetõttu on õpetaja rolliks:

  • aktsepteerida eri seisukohti, hoidudes kindla lõpptulemuse kehtestamisest;
  • luua hinnanguvaba õhkkond, mis võimaldab lastel tegeleda eneseuurimisega ilma õigete-valede vastuste hirmuta;
  • toetada laste eneseteadlikkust ja refleksioonivõimet.

Materjalide läbivaks aluseks on eneseteadlikkuse ja enesekindluse toetamine ning tundide läbiviimisel on oluline avatud suhtumine, mis võimaldab lastel tegeleda eneseuurimisega ilma õigete-valede vastuste hirmuta.

Kuuldes teiste arvamusi, uurides eri vaatepunkte ja arutades sõpradega oluliste valikute üle, kujuneb grupis sageli jagatud või varasemast ühtsem arusaam. Kindlate ühiste väärtushoiakute kujunemine (iseloomukasvatuse liinis) pole siiski otsene eesmärk, millest õpetaja-juhendaja lähtuma peaks. 
Väärtusselituse, iseloomukasvatuse jt väärtuskasvatuse meetodite kohta saad lähemalt lugeda siit!

Hea on teadvustada, et tunnis alustatud teemad võivad õppijale avaneda pikema aja jooksul, kui ühistest otsingutest jääb kõlama avatus ja avastamisrõõm, milles puudub surve ja kohustus.

Mis on väärtuskasvatuse tunnikavade eesmärk?

Väärtuskasvatuse tunnikavad on abiks ja toeks õpetajatele, kes soovivad klassis väärtustega lähemalt tegeleda – aidata lastel leida enda jaoks tähenduslikke vastuseid, mida mingi väärtuse järgimine võiks igapäevases elus praktiliselt tähendada. Tunnikavade koostamisel lähtuti riikliku õppekava üldosas nimetatud alusväärtustest.

Väärtuskasvatuse tunnikavad avavad väärtuste nagu tõde, hoolivus, koostöö, vastutus, turvalisus ja õiglus erinevate nurkade alt ning sellisel viisil, mis võimaldab lastel enda elu ja huvidega seoseid luua (toetab praktilist mõistmist ja sisemist motivatsiooni). Kõik tunnikavad on esitatud kolmeosalisena, sest see lubab õpetajal kasutada tunnikavasid nii tervikuna kui ka kombineerida seda ka teistes tunnikavades leiduvate harjutuste ja metoodiliste võtetega. Tunnikavad on äärmiselt praktilised – harjutused, lood, aruteluküsimused, mängud jms on ette valmistatud nii, et õpetajal on võimalus ilma suurema ettevalmistuseta lihtsalt ellu viia.

Kuidas tunnikavasid koolitunnis kasutada?

Õpetaja valib tunnikavade loetelust väärtuse, mida soovib oma klassis või õppeaines esile tõsta. Iga üldteema all on õpetaja jaoks toodud paar seonduvat tunnikava, milles sisalduvaid harjutusi või metoodilisi võtteid võib õpetaja kasutada tervikuna või sama teema tunnikava erinevaid osi kombineerides. Kõik 3-osalised tunnikavad on mõeldud 45-minutilise tunni läbiviimiseks. Mõne alateema puhul on tunnikava mitmeosaline ning pakub võimalusi teema käsitlemiseks kahe kuni kolme õppetunni vältel.

Tunnikavad sobivad kasutamiseks klassijuhatajatundides, ja on sõltuvalt teemast kasutatavad ka inimeseõpetuse, emakeele, ühiskonnaõpetuse jm tundides. Tunnikavad on mõeldud eelkõige 7.-9. klassile, kuid need on kohandatavad eri vanusegruppidele valides vastavad lood, tsitaadid, mängides tegevusvalikute või ülesandepüstitusega.

Mõned väärtuskasvatuse alased magistritööd:

inga_sapunjan_kursuse „kirjandus ja ühiskond“ kontseptsioon ja selle käsitlusvõimalus totalitarismiteemalise õppevara näitel .pdf11.22 MB
krista_partel_eesti rahvusliku identiteedi ja rahvuslike väärtuste käsitlemise võimalusi gümnaasiumi kirjanduskursuse “uuem kirjandus” näitel.pdf10.73 MB
kristiine_kurema_õpilase identiteedi arendamine kolmandas kooliastmes noorteromaanide teemapõhisel käsitlemisel.pdf926 KB
leelo_valgma_kultuurilise identiteedi käsitlemise võimalusi gümnaasiumi kirjanduskursuse „uuem kirjandus“ näitel .pdf1.35 MB
paldre_leho_kirjandustekstide kasutusvõimalusi väärtuskasvatuses perekonnaõpetuse näitel.pdf1.96 MB
pille_leola_loovkirjutamine mina-pildi kujundamise abivahendina.pdf1.7 MB
riina_pauklin_õppemeetodid mõistva kuulamisoskuse arendamiseks.pdf2.05 MB
back forward