Uuringust

Eesti naiste tervise uuring 2024: seksuaal - ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine, ENTU 2024.  „Estonian Women´s Health Study 2024: sexual and reproductive health, behaviour, attitudes and use of health care services“.

Uuringu läbiviija on TÜ kliinilise medisiini instituudi naistekliinik ja seda finantseerib sotsiaalministeerium riigieelarvelise toetusena. 

Uurimistöö peamine eesmärk on saada ülevaade Eesti 16–59-aastaste naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisest (SRT) ja sellega seotud teguritest. Hindame muutusi viimase 20 aasta jooksul kasutades selleks võrdlusandmestikuna varasemalt aastatel 2004 ja 2014 sarnase metoodikaga läbi viidud uuringute tulemusi.

Alaeesmärkideks on: 

  1. Analüüsida SRT indikaatoreid (sh rasestumisvastaste vahendite kasutamine, raseduse katkestamine,  viljatuse levimus) ning hinnata suundumusi 20 aasta jooksul.
  2. Analüüsida naiste SRTga seotud tegureid (sh sotsiaaldemograafilised näitajad, majanduslik toimetulek, vägivalla kogemine, seksuaalhariduse saamine, kahjulikud harjumused, tervise ja sooga seotud hoiakud, menstruatsiooniga seotud piirangud).
  3. Hinnata SRTga seotud teenuste kasutamist, kättesaadavust, rahulolu, barjääre ja muutusi ajas (sh eriarstiabi ja esmatasandi tervishoid, rasestumisvastaste vahendite valikuga seotud nõustamine, raseduse katkestamine, viljatusravi).
  4. Analüüsida lastesaamisplaane ja neid mõjutavaid tegureid.
  5. Analüüsida üleminekua/menopausiga seotud teadmisi, sümptomeid, hoiakuid.
  6. Hinnata COVID-19 pandeemia tajutud mõju seksuaaltervisega seotud otsustele ning teenuste kättesaadavusele ja kasutamisele.

UURIMISTÖÖ LÄBIVIIMINE

Uurimistöö teostamise aeg on 01.01.2024–30.06.2024. Rahvastikuregistrist taotlesime juhuvalimi naiste hulgas vanuses 1659 aastat. Kokku on valimi suurus on 12 456. Rahvastikuregistrist saadud andmeid vajame kontaktivõtmiseks e- kirja teel. Neid andmeid ei saa kokku viia vastustega ja neid ei kasutata mitte ühegi teise uuringu läbiviimiseks. Uuringu läbiviimise viis on anonüümne veebiküsitlus kahes keeles. Valikvastustega küsimustik koostati uurimisrühma poolt eesti ja vene keeles sarnaselt 2004. ja 2014. aastal läbiviidud uuringute küsimustikele. Küsimustikud sisestati, küsitlus korraldatakse ja andmeid hallatakse REDCap (Research Electronic Data Capture) rakenduse abil, mis on turvaline veebirakendus teaduslike küsitluste ja andmekogude loomiseks ja haldamiseks. See on majutatud Tartu Ülikooli teaduspilve serveritesse, mis on sertifitseeritud vastavalt ISKE-M tasemele, turvaklass K1T1S2. Uuringukutsed e-kirja teel saadetakse REDCap uuringu keskkonnast. Uuritavatele saadetakse personaalne küsitluse link. Rahvastikuregistrist saadud isikuandmeid ja vastamise või mittevastamise infot ei seostata küsimustikuga kogutud andmetega. Vastajate IP-aadresse ei koguta. REDCapis olevast loendist kustutatakse kõik rahvastikuregistrist saadud isikuandmed pärast viimase meeldetuletuse saatmist mitte hiljem kui 30. juunil 2024. 

Andmete põhja valmib uurimisaruanne, edasipidi toimub andmete kasutamine teadusartiklites, magistri- ja doktoritöö(de)s.

ANDMEKAITSE

Andmete kogumine, töötlemine ja analüüs toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt. Andmete töötleja on TÜ, vastutavad uurijad tagavad andmetöötluse korrektsuse ja kindlustavad andmete konfidentsiaalse ja turvalise töötlemise ning juhendavad kaasuurijaid. Andmete vastutav töötleja on Tartu Ülikooli naistekliinik. Kui Teil tekib küsimusi seoses uuritava õigustega, siis palume pöörduda Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee poole e-posti aadressil eetikakomitee@ut.ee või tel 737 6215. Andmekaitseliste küsimuste korral palume pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole tel 5620 2341.

back forward