KKK - korduma kippivad küsimused

Kes uuringut läbi viivad?

Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna naistekliiniku uurimisrühma naistearstid alustasid naiste tervise uuringutega 2000ndate alguses. Esimese uuringu viisime läbi koostöös Soome teadlastega 2004. aastal ja teise Eesti Teadusagentuuri abiga kümme aastat hiljem, 2014. aastal. Täna kuuluvad uurimisrühma naistearstid, naistearsti eriala omandavad arstid ja arstiteaduse üliõpilased. Lisaks aitavad meid tehniliste ja statistiliste lahenduste spetsialistid. Uurimisrühma liikmetega saate tutvuda siin.

Mida uuritakse ja miks?

Meie eesmärk on saada ülevaade Eesti 16–59-aastaste naiste kogemustest ja vajadustest seoses seksuaal- ja reproduktiivtervisega ning uurida, millised tegurid naiste tervist mõjutavad. Kuna uuring viiakse läbi kolmandat korda, saame hinnata viimase 20 aasta jooksul toimunud muutusi. Iga uuringus osaleva naise kogemused, tervise ja terviseteenustega seotud ootused ning vajadused on osa usaldusväärsest üldistatud teadmisest, mida kasutada riikliku tervishoiupoliitika kujundamisel ja teenuste planeerimisel.

Mille poolest erineb käesolev uuring eelmistest naiste tervise uuringutest, mis viidi läbi aastatel 2004 ja 2014?

Käesolev uuring on sisu poolest sarnane kahele eelnevale, kuid sellesse on kaasatud rohkem naisi. Saadame osalemise kutse 12 456 naisele ning erinevalt varasemast viiakse kogu uuring seekord läbi veebipõhiselt. Lisaks kutsume seekord uuringule vastama ka naised vanuses 45–59 aastat, et saada rohkem teada naiste üleminekuea ja menopausi kogemusest. Esmakordselt uurime ka menstruatsioonidega seonduvat: kuidas see on mõjutanud tööd ja sotsiaalset elu.

Kuidas uuring läbi viiakse?

Uuringu läbiviimiseks kasutame rahvastikuregistri koostatud juhuvalimit 16–59-aastastest Eesti naistest. Pöördume valimisse sattunud naiste poole e-posti teel ning palume vastata valikvastustega küsimustele. E-posti aadressi kasutame ainult kutse saatmiseks ning seda ei seostata küsimustikule antud vastustega. Isikuandmeid säilitame vaid kuni viimase uuringus osalemise meeldetuletuse saatmiseni (hiljemalt 30. juunini 2024) ja neid ei kasutata ühegi teise uuringu läbiviimiseks. Küsimustikku saab täita kas eesti või vene keeles.

Miks mulle kutse saadeti?

Teid on kutsutud osalema, kuna olete üks juhuvalimisse sattunud 16–59-aastasest naisest, kes elab Eestis. Kuna meil pole võimalik küsitleda kõiki naisi, olete Teie selles uuringus üheks oma vanuserühma esindajaks. Seetõttu on iga kutse saanud naise panus oluline, sest mida rohkem on vastuseid, seda tõepärasema ülevaate saame naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisest, tervisekäitumisest, hoiakutest ja tervishoiuteenuste kasutamisest. Vastused aitavad teha tervishoius paremaid otsuseid.

Kas minu osalemine on vajalik?

Iga naise elukogemus on erinev, seetõttu on kõik arvamused meile olulised. Ootame väga, et Te osalete, kuid Teil on vaba valik otsustada, kas soovite seda teha. 

Mis juhtub, kui nõustun osalema?

Kui otsustate osaleda, palume teil täita ja esitada Teile e-posti teel saadud küsimustik. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 30 minutit ning vajadusel on Teil võimalik selle täitmine katkestada ning hiljem vastamise juurde tagasi pöörduda. Kui olete vastused ära esitanud, siis pole neid võimalik tagasi võtta, sest uurimisrühmale laekuvad vastused on anonüümsed ning neid ei saa vastaja isikuga kokku viia.

Mida uuringus küsitakse?

Palume Teil vastata küsimustele, mis puudutavad Teie lähisuhteid ja seksuaalsust, varasemaid rasedusi, kogemusi seoses seksuaalharidusega kodus ja koolis, seksuaalsusega seotud küsimustes nõu ja abi saamist, naistearsti külastamist, viljatust, rasestumisvastaste vahendite kasutamist ja sellega seotud nõustamist, kokkupuuteid vaimse, kehalise ja seksuaalse väärkohtlemisega, kogemusi seoses menstruatsioonide ja üleminekueaga ning laste saamisega seotud vajadusi ja eelistusi.

Kas ma pean vastama igale küsimusele?

Võimalusel palume Teil vastata kõikidele Teid puudutavatele küsimustele, sest see annab meile Eesti naiste tervisest tõepärasema tervikpildi. Sellegipoolest, kui mõni küsimus Teid ei puuduta või on teile ebamugav, pole Te kohustatud vastama. Te saate esitada ka küsimustiku, mille kõikidele küsimustele pole vastatud.

Millega pean vastamisel arvestama?

Kuna seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduv on isiklik ja seetõttu tundlik valdkond, siis võib mõnedele küsimustele vastamine tekitada Teis ebamugavust. Me mõistame seda. Te ei pea vastama küsimustele, millele Te ei soovi vastata. Samas kinnitame, et iga kogemus on väärtuslik osa tervikpildist, mille moodustab iga üksik vastus.

Mida teha, kui soovin vahepeal vastamise katkestada?

Te võite küsimustikule vastamise katkestada vajutades nupule: ”Salvesta ja tule hiljem tagasi”. Vastamist saate endale sobival ajal jätkata lingil, mille süsteem saadab Teie e-postiaadressile sõnumiga: “Täname “Eesti naiste tervise uuring 2024” osalise täitmise eest. Saate vastamisega jätkata vajutades allolevale lingile”.

Kuidas on minu andmed kaitstud?

Vastused on anonüümsed ja neid ei saa Teie isikuga seostada. Mõistame, et vastused sisaldavad isiklikku ja tundlikku informatsiooni ja kinnitame, et Teie vastuseid käsitletakse konfidentsiaalselt. Andmete käsitlemisel rakendatakse rangeid turvanõudeid ja elektroonne andmevahetus toimub krüpteeritult (st et see ei ole loetav). Igale vastajale saadetakse personaalne küsitluse link ning vastajate IP-aadresse ei koguta ega töödelda. Andmete kogumine, töötlemine ja analüüs toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja isikuandmete kaitse seadusele. Andmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool.

Kuidas uuringu tulemusi kasutatakse?

Uuringu tulemuste põhjal koostame uurimisaruande, mis avaldatakse siinsel veebilehel. Uuringust saadud teadmisi kasutatakse ettepanekute tegemiseks tervishoiupoliitikate ja -teenuste kujundamiseks. Andmete põhjal tehakse statistilisi analüüse ja järeldusi, mis on aluseks teadusartiklitele ning magistri- ja doktoritöödele.

Kas uuringus osalemine on mulle kasulik?

Uuringus osalemine ei anna Teile otsest kasu, kuid iga naise hääl on oluline osa teadmistest, mis aitavad paremini mõista naiste tervisega seotud vajadusi ja korraldada tervishoiuteenuseid.

Kuidas saan osaleda 100-eurose Partner kinkekaardi loosimises?

Kui soovite loosimises osaleda, siis pärast vastamist ja anonüümse küsimustiku ärasaatmist avaneb Teile koht, kuhu saate sisestada meiliaadressi, millel Te infot loosivõidu kohta saada soovite. Sisestatud e-postiaadress on ja jääb eraldi küsimustikust ja seda ei saa mingil viisil seostada Teie vastustega. Päeval, kuid mitte hiljem kui 30. juunil, mil loosimine läbi viiakse, kustutakse ka need meiliaadressid. Kinkekaardid loositakse juhusliku valiku alusel ja võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 30. juunil 2024. Välja loositakse kümme 100-eurost kinkekaarti.

Kes on uuringu koostööpartnerid?

Meie koostööpartneriks on EV Sotsiaalministeerium, kes uuringut rahastab.

Konfidentsiaalsuse eest vastutavate töötajatega kontakteerumine

Kõigi küsimuste korral, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmete kasutamisega, on Teil võimalik pöörduda Tartu Ülikooli andmekaitsespetsialisti poole e-postiaadressil andmekaitse@ut.ee. Kui Teile tundub, et viis, kuidas ülikool töötleb teie isikuandmeid, võib olla vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post: info@aki.ee, tel 627 4135).

Teadusuuringute eetikakomiteega kontakteerumine

Käesoleva uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (kooskõlastus 348/T- 3 20.11.2023). Tegemist on sõltumatu ekspertidest koosneva organiga, mille eesmärk on tagada, et uuringus osalejate tervis, inimväärikus, identiteet, isikute turvalisus ja muud põhiõigused ja -vabadused oleksid kaitstud. Komiteega saate ühendust võtta aadressil eetikakomitee@ut.ee.

Teadlastega kontakteerumine

Uuringut puudutavate küsimuste korral palume pöörduda uurimisrühma vastutavate liikmete poole: Helle Karro (helle.karro@ut.ee), Kai Part (kai.part@ut.ee), Made Laanpere (made.laanpere@ut.ee)

Kui vajate nõu ja abi

Kui tunnete, et Teie või Teie lähedane vajab nõu või abi seoses naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega, siis siin on mõned kontaktid.

back forward