Avaleht

Tartu Ülikooli juures tegutsev multimodaalse suhtluse (MUSU) uurimisgrupp on loodud 2009. aastal, seda koordineerivad Silvi Tenjes ja Raili Marling (aastani 2014). See on välja kasvanud 2003. aastal loodud Tartu Ülikooli käežestide uurimise grupist ning tegeleb nii suuliste kui kirjalike suhtlusandmete analüüsiga.

Multimodaalne e mitmeviisiline kommunikatsioon on suhtlus, mis sisaldab rohkem kui kahte sensoorset modaalsust (sensoorsed modaalsused on nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine ja kompimine). Interaktsioonilist e vastastikmõjulist suhtlust defineeritakse sensoorsete ja motoorsete modaalsuste e viiside kaudu. Sensoorseid modaalsusi nimetatakse ka tajumodaalsusteks, ning need inimese kehalised vahendid, mis loovad informatsiooni erinevate sensoorsete modaalsuste jaoks, on produktsioonimodaalsused (e motoorsed suhtlusviisid). Kõige tuntumad produktsioonimodaalsused on käežestid ja kõneorganid. Seega võivad žestid toota infot visuaalse modaalsuse (nägemine) ning kõneorganid häälikuid auditoorse modaalsuse (kuulmine) jaoks. Multimodaalsete suhtlusviiside all peetakse ennekõike silmas kõnet, prosoodiat, käežeste ja materiaalseid artefakte ruumis ning ruumi. Mitteverbaalsed e mittekeelelised modaalsused on ka näoilme, kehahoiak, silmside ja füüsiline kontakt.

Multimodaalse suhtluse uurimisgruppi kuulus doktorante ja uurijaid mitmetest Tartu Ülikooli osakondadest nagu näiteks eesti keele võõrkeelena, inglise keele, hispaania keele, skandinavistika ja klassikalise filoloogia osakonnast, aga ka väljastpoolt ülikooli.

Grupi teadusuuringute põhisuundadeks on multimodaalne suhtlus ja õppimine; sensomotoorsed mehhanismid ja liigutus; sotsiaalne interaktsioon ning teksti ja konteksti vahekord suulises ja kirjalikus suhtluses. Multimodaalse suhtluse uuringute kaudu analüüsitakse kaht omavahel seotud tasandit: inimese keelekasutust mingis suhtlussituatsioonis ning suhtlussituatsiooni dünaamikat sotsiaalses interaktsioonis.

Multimodaalse suhtluse uurimisgrupil on multimodaalse suhtluse uurimise (MUSU) andmebaas e korpus. Korpuse loomisega alustas grupp 2009. aastal. Korpuses on kaks allkorpust: interaktiivsete suhtlussituatsioonide (ISU) ja kontekstualiseeritud kirjalike tekstide (KOK) korpus.

Korpus ei ole avalik, vaid on avatud ainult uurijate grupi koosseisus, kuna sisaldab isikute eraelu puudutavaid andmeid.