Atmosfäärifüüsika Labor

Atmosfäärifüüsika Labor

Meie siht on teadus- ning õppetöö edendamine atmosfääri ja kliimateadustes, eesmärgiga anda teaduspõhist sisendit kliima- ja keskkonnapoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks

Inimtegevuse kliimamõju täpsustamiseks uurime antropogeensete aerosoolide mõju pilvedele – kõige suurema määramatusega kliimat mõjutavat tegurit. Nendeks uuringuteks kasutame satelliitkaugseiret ja kliimamudeleid.

Ilmaprognoosi täiustamisel on meie oluline töösuund radarkaugseire produktide täiustamine. Ilmaradar detekteerib raadiolainete abil sademete asukoha ning intensiivsuse. Tegeleme ka numbriliste ilmaennustusmudelite täiustamise ja õhusaastelevi modelleerimisega. Nendeks uuringuteks kasutame radarkaugseiret, masinõpet ja ilmamudeleid.

Mitmetes projektides on meie vastutusalaks olnud ilma või kliimaandmete sisendi loomine atmosfääritingimustest sõltuvate parameetrite arvutamiseks. Näiteks kaugseire RITA projektis arendasime radari- ja in-situ andmeid kombineeriva sademete produkti.  

Meil on võimekus töödelda arvutusklastris suuremahulisi kliima ja ilmaandmeid. Analüüsime kliima projektsioone, mis on vajalik näiteks selleks, et meid ees ootavaks kliima muutuseks paremini valmis olla. Meil on kompetents nii mudelandmete, satelliitandmete ja radarandmete kui ka in-situ mõõtmisandmete osas. 

Õpetame keskkonnafüüsika üldkursusi ning atmosfääri ja kliimateadustega seotud aineid nii füüsikutele kui ka erinevatele keskkonna valdkonna üliõpilastele. Leiame, et on oluline, et Eesti ühiskonnas suureneks loodusteaduslik arusaam kliima muutustest.

Tartu Ülikoolis füüsika erialal on magistriõppes võimalik valida atmosfäärifüüsika erialamoodul. Valikainetena loeme õppeaineid erinevatel õppeastmetel mitmete erialade üliõpilastele. Kliimast ja ilmast huvitatud tudengid on oodatud tegema lõputööd meie laboris.

Meie lõpetajad töötavad näiteks andmeteadlastena, kaugseire spetsialistidena, Riigi Ilmateenistuses kaugseire ja numbrilise ilmaprognoosi valdkonnas ning atmosfääriteadlastena.

Labori liikmed, taustal Eesti esimese meteoroloogiaprofessori Kaarel Kirde bareljeef:

labor