Ladina substantiiv. Käändkonnad ja käänamine

Avaleht

Autor: Maria-Kristiina Lotman (maria.lotman@ut.ee)
klassikalise filoloogia dotsent, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
2013

Ladina lausest ei ole võimalik aru saada ilma käändsõnade erinevaid vorme tundmata. Käesoleval lehel sisalduv õppematerjal on mõeldud selleks, et hõlbustada ladina käänamisreeglite omandamist ning toetada eri käändkondade käändelõppude meeldejätmist. 

Õpiobjekti maht: 0,4 EAP

Sihtrühm: slaavi filoloogia üliõpilased 

Õpiobjekt sisaldab kakskeelset materjali ladina nimisõnade käändkondade ja käänamisreeglite kohta, ent ka informatsiooni ebareeglipäraste rühmade ja erandsõnade kohta.

Eesmärgid: Õpilased saavad selgeks ladina substantiivi muutumispõhimõtted, erinevate deklinatsioonide ja sugude tunnused, käänete tähendused ja kasutuse, käändelõpud nii ainsuses kui ka mitmuses, omandavad need ning oskavad lõpuks peast kõiki deklinatsioone nii ainsuses kui mitmuses käänata. Eraldi tähelepanu pööratakse eranditele, sh nii erandlikele tüvedele kui ka eranditele nimisõna soos.

Õpiväljundid: Õpiobjekti omandanud üliõpilane on võimeline ära tundma ladina nimisõna käändkonna ning vastavalt sellele käänama sõna nii ainsuses kui mitmuses, silmas pidades ka erandlikke tüvesid ning ebareeglipärasusi sõnade soos.

Õpijuhis: Õpilane töötab õpiobjekti tähelepanelikult ja korduvalt läbi ning sooritab enesetesti.