Koolieelses eas

Järgnevas tabelis on püütud koos esitada erinevates eestikeelsetes koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele mõeldud juhendmaterjalides toodud info arenguvaldkondade jaotamise kohta.

NB! Riiklikus õppekavas käsitletakse esimest kolme ja viiendat oskuste rühma üldoskuste all ja ülejäänud oskused on õppe- ja kasvatustegevuste valdkondlike oskuste all. Nende oskuste eeldatava tasemega 6-7-aastastel lastel saad tutvuda siin https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772.

Ilmselt märkasid, et mõnes kohas tundub selline eri jaotuste suhestamine ebaloogilisena. Seda seetõttu, et inimene areneb tervikuna ja ükskõik millised rühmad oskustest-teadmistest tekitada, ei ole enamus oskusi käsitletavad vaid ühe kindla rühma raames. Nende kujunemine eeldab siiski kõigi psüühiliste protsesside koostööd ning nende väljendumist võimaldab meie füüsiline keha. Nii juhtubki, et piirid erinevate rühmade- valdkondade vahel on tinglikud ja eri alustel tekitatud väiksemate rühmade omavaheline suhestamine ei pruugi väga hästi õnnestuda.  Praktikas tekitab õpetajatele tihti peavalu just see, et kuigi laste hindamine peab toimuma riikliku õppekava jaotuse alusel, pakuvad erinevad hindamist toetavad kirjandusallikad erinevaid jaotusi, mille alusel oskusi-teadmisi hinnata.  Samas hinnatakse tegelikult üht ja sama asja – lapse arengutaset ning loodetavasti aitab see tabel eri allikates toodud infos paremini orienteeruda.  

back forward