Kirjandus

Kasutatud kirjandus:

  • Bachmann, T, Maruste, R. (2010) Psühholoogia alused
  • Vygotsky, L.S. (1993).  Interaction between learning and development. Readings on the Development of Children. (Eds Gauvain, M. & Cole M.) NY: Scientific American Books
  • Palts, K., Häidkind, P. (2013). Lapse arengu hindamine. Lapse arengu hindamise ja toetamise juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele.  http://www.hm.ee/index.php?0512221 
  • Koolieelsa lasteasutuse riiklik õppekava. Vabariigi valitsuse määrus
  • Põhikooli riiklik õppekava. Vabariigi valitsuse määrus

Soovitatav kirjandus: 

Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:
  1. Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost. http://sisu.ut.ee/evidolemus
  2. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  3. Laste uurimise spetsiifika ja erivajadustega laste uurimine. http://sisu.ut.ee/evidlapsed
  4. Hindamise ja nõustamise korraldus Eestis. http://sisu.ut.ee/evidkorraldus
  5. Laste õpetamise ja kasvatamise diferentseerimine erivajaduste identifitseerimise väljundina. http://sisu.ut.ee/eviddiferents


  

back forward