Kogud

 

Tartu Ülikooli arheoloogiakogud

Andmebaasi avaliku osa kasutamiseks logige sisse külalisena. Uurijad saavad andmebaasi mitteavaliku osa kasutamiseks taotleda luba TÜ arheoloogia kabinetilt (riina.juurik@ut.ee). 

Andmebaas sisaldab Tartu Ülikooli (TÜ) peanumbriga esemete leiukogu, inimluude kogu, loomaluude kogu ja loodusteaduslikku kogu. Kogusid ühendab pearaamatu moodul. Andmebaasis on ka endine Õpetatud Eesti Seltsi (ÕES) arheoloogiakogu, mis on osaliselt deponeeritud TÜ arheoloogiakogusse ja osaliselt asub Tallinna Ülikooli teaduskogus. Mitteavalik osa andmebaasist sisaldab lisaks infot arheoloogiliste aruannete (arhiivimoodul), plaanide ja fotode kohta. 

Vaata lisaks: 

Tvauri, A. & Valk, H. 2012. Tartu Ülikooli arheoloogiakogud: minevik ja olevik. − Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, XXXX, 138−153.

Ülevaade Tartu Ülikooli arheoloogiaarhiivist

 

 

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu

Andmebaas on mitteavalik. Uurijad saavad kasutamiseks taotleda luba TLÜ arheoloogia teaduskogult (arheoloogiakogu@tlu.ee). 

Andmebaasis on info Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogus säilitatavate esemeleidude (leiukataloogi moodul), luukogu, arheoloogiliste aruannete (kihelkonna moodul) ning fotoarhiivi kohta. Kogusid ühendab peakataloogi moodul.

TLY

Vaata lisaks: 

Lõugas, L., Tamla, Ü. & Ots, M. 2008. Arheoloogilised kogud ja andmebaasid. − Eesti humanitaar- ja loodusteadusliku kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu, 41−57.

 

 

Eesti muuseumite kogud 

Lisaks ülikoolides asuvatele teaduskollektsioonidele on arheoloogilisi esemeid paljudes Eesti muuseumites. Ülevaate muuseumite leiukollektsioonidest  saab Muuseumite infosüsteemist (MUIS), mis on ülesehitatud üksikleidude põhiselt. MUISi otsingus tähistab väli "Nimetus" esemeliiki (nt odaots). Detailses otsingus saab arheoloogilisi leide teistest museaalidest eristada, kui väljale "Olemus" kirjutada arheoloogiline leid või kaevamisleid.

! Andmebaasi avalikult kasutatavas osas enamasti info leiukoha ja konteksti kohta puudub ning leiukoha järgi ei ole võimalik esemeid otsida. Mõnel puhul on asukohainfo sisestatud viidete või märkuste lahtrisse. 

 

Muis1

 

 

Muinsuskaitseameti arhiiv

Alates 1990. aastatest asuvad kõik arheoloogilised aruanded Muinsuskaitseameti arhiivis, mis on riigiarhiivi osa. Riigiarhiivis on ka osa Tartu linna kaevamisaruandeid, nende dublikaadid või koopiad on TÜ arheoloogia arhiivis. Muinsuskaitseameti arhiivisäilikute otsimiseks kasutage arhiivi infosüsteemi AIS, kus detailotsingus saab asukohaks valida Muinsuskaitseameti arhiivi.

ais