VTEK eesmärgid

  • VTEK aitab kaasa senise ülimalt saastava ja elukeskkonda hukutava  energeetika-, transpordi-, keemiatööstuse ning küttemajandus moderniseerimisele.
  • VTEK teadvustab, et parim võimalus toodetavate kasvuhoonegaaside ja muude keskkonda saastavate gaaside emissioonide vähendamine on võimalik ainult tuule-ja päikeseenergeetika ulatusliku laiendamisega, millega peab vaieldamatult kaasnema nii lühiajaline kui ka sesoonne energia(kandjate) salvestamine.
  • VTEK tegeleb vesiniku ja teiste energiakandjate tootmise, salvestuse, transpordi integreerimisega kõrgefektiivse taastuvenergeetika lahendustesse
  • VTEK koondab piirkonna parimaid teaduslikul uurimistööl ja väikemahulistel rakendustel põhinevaid energiatehnoloogia alaseid teadmisi ning juurutamiskogemusi
  • VTEK aitab tõsta Eesti innovatiivsete ettevõtete potentsiaali, teadmisi ja tehnoloogilist taset, osalemaks üha tihenevas ülemaailmses konkurentsis taastuvenergeetika rakendamisel
  • VTEK soodustab teadus-arendusasutuste, ettevõtete ja avaliku sektori koostööd erinevate rohepöörde teostamiseks loodud fondidest  vahendite hankimisel ja kasutamisel  saastevaba energeetika ülesehitamiseks.
  • VTEK loob vesinikutehnoloogiaid rakendavatele ettevõtetele ligipääsu spetsiifilisele oskusteabele ja uurimisvõimalustele
  • VTEK panustab elukestvasse õppesse vesiniku ja taastuvenergeetika vallas