Tehnoloogiline oskusteave

Materjalide arendus ja testimine

 • Superkondensaatorite ühikrakkude ja süsteemide materjalide arendus ja testimine
 • Li-ioon- ja Na-ioonpatareide ning teiste patareide ühikrakkude ja komplekteeritud patareide testimine
 • Vesinikku ja metaani absorbeerivate ning keemiliselt vesinikku siduvate materjalide arendamine ja testimine
 • Kütuseelementide materjalide arendamine ja testimine
  • 5 kuni 100 cm2 ühikrakkude testimine ja ajalise stabiilsuse analüüs
  • komplekteeritud kütuseelementide testimine ja ajalise stabiilsuse analüüs
  • Tahkeoksiidsed nii hapnik- kui ka prootonjuht-membraaniga kütuseelemendid (SOFC)
  • Prootonjuht-membraaniga kütuseelemendid (PEMFC)
  • Anioonvahetus-membraaniga kütuseelemendid (AVMFC)
 • Elektrolüüserite materjalide arendus ja testimine
  • 5 kuni 100 cm2 ühikrakkude testimine ja ajalise stabiilsuse analüüs
  • komplekteeritud rakkude mõõtmised ja ajalise stabiilsuse analüüs:
  • Prootonjuhtivusega elektrolüüser (PEMEL),
  • Leeliselise elektrolüüdiga elektrolüüser (AEL),
  • Tahkeoksiidne (hapniku ja prootonjuhtivusega ning sega ioonjuhtivusega) elektrolüüser (SOEL)
  • Süsinikdioksiidi ja vee koosredutseerimise elektrolüüseri analüüs ja sünteesgaasi/sünteeskütuste koostise määramine.

Materjalide analüüsi meetodid

 • Eripinna ja poorsuse (pooride jaotuse) määramine
  • Gaaside (H2, CH4 jpt.) adsorptsioon/absorptsioon
  • Temperatuur-programmeeritud desorptsioon
  • Termogravimeetriline analüüs
  • In situ elektrokeemiline dilatomeetria
  • Operando elektrokeemiline kõrgtemperatuurne XRD analüüs
  • FIB-TOF-SIMS analüüs
  • FIB-SEM-EDX analüüs
 • Lähtematerjalide (pastade) reomeetriline analüüs
 • Operando XPS analüüüs,
 • HR-TEM ja EELS, SAED XPS analüüs,
 • Raman ananalüüs,
 • IR (FTIR, SNIFTIR, jt) analüüs
 • Kütuseelementide ja elektrolüüserite operando gaasikromatograafia-massispektromeetria
 • Elektrokeemilise impedantsi spektroskoopia
 • konstantse vooluga laadimise/tühjenemise uuringud
 • konstantse võimsusega energiatiheduse analüüs
 • pöörleva ketaselektroodi meetod
 • tsükliline voltamperomeetria

Simultatsioonid ja tulemuste modelleerimine

 • Materjalide 3D-analüüs (FIB-TOF-SIMS, FIB-SEM, operando XRD, operando XPS)
 • Poorsete materjalide poorsuse ja poorse struktuuri analüüs
 • Impedantsspektroskoopia andmete analüüs
 • Soojuspaisumise ja dilatomeetria andmete analüüs
 • Koondid (koondanalüüsid) materjalide füüsikaliste ja elektrokeemiliste omaduste kohta