VTEKi ellukutsumise põhjusedvesinikubuss

Euroopa Liidu energeetika arengukavad näevad ette 2030. aastaks kasvuhoonegaaside ja muude saastavate ning inimeste tervist kahjustavate gaaside genereerimise drastilist - kuni 55%-list vähendamist ja nn süsinikneutraalsuse saavutamise 2050. aastaks.

Sama suundumustega on ka Eesti ja teiste Läänemereriikide energeetika arengukavad.

Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja praegusest oluliselt suuremat tuule- ja päikeseenergia kasutamist, mis oma tsüklilisuse tõttu vajavad uudset energia salvestamise strateegiat.

Vesinik on mitmete uudsete energiaallikate kütus, aga seda saab kasutada ka energia salvestamiseks.

Lähitulevikus peaks algama ka Eesti vesiniku kui energiakandaja teekaardi koostamise protsess, mis viiks pärast valmimist Eesti eesrindlike energiatehnoloogiat arendavate riikide ühisesse kõrgtehnoloogilisse perre(Saksamaa, Holland, Taani, Rootsi).

VTEK teadlased ja ühinenud ettevõtted ning huvitatud omavalitsused on asunud intensiivselt sellealast kompetentsi ja tootmisvõimsusi arendama.

VTEK roll

VTEK annab nii teadusliku, tehnoloogilist kui ka rakenduslikku tuge asjast huvitatud ettevõtjatele, omavalitsustele ja erasektorile, võimaldades vastavate lepingute alusel ja koolitatud operaatorite toetusel kasutada meie uurimislaboreid ning seni kogutud innovatiivset teavet.

Tulenevalt väga laialdastest teadus- ja arenduskontaktidest Euroopa ja kogu maailma teadus&arenduskeskuste ja ettevõtetega, suudab VTEK anda igakülgsetet teavet kogu taastuvenergeetika probleemide vallas, kaasarvatud uuringud rahvusvahelistes tuumiklaborites.

VTEK on huvitatud uute kõrgtehnoloogiliste materjalide ja seadmete ühisest arendamisest väga erinevatele vesiniku- ja muudele innovaatiliste energiatehnoloogia seadmetele, nagu superkondensaatorid, Na- või Li-ioon patareid, poorsed adsorbendid ning hüdriididel põhinevad komposiitmaterjalid vesiniku salvestamiseks, madala-, keskmise- ning kõrgtemperatuursed kütuseelemendid ja elektrolüüserid.