Veel valemite vormistamise võimalusi: LaTeX

LaTeX on dokumentide ettevalmistussüsteem ja dokumendi märgistuskeel, mis baseerub TeX-keele standardil. TeX-keele loojaks on Donald Ervin Knuth, kes on öelnud: "mõeldud selleks, et luua kauneid raamatuid, ja eriti selliseid raamatuid, mis sisaldavad palju matemaatikat".

  • LaTeXiga saab luua valemeid ja jooniseid sisaldavaid kvaliteetseid dokumente;
  • LaTeX-i .tex-fail kirjutatakse käsitsi tekstiredaktoriga, millest on saab hiljem genereerida pdf-faili.

LaTeX ei ole konkreetne arvutiprogramm. TeX-dokumente (laiend .tex) saab redigeerida ükskõik, millise tekstiredaktoriga (näiteks Notepad), kuid dokumendi PDF-formaati kompileerimiseks on vajalikud tarkvarapaketid: näiteks MiKTeX http://miktex.org/download. LaTeX dokumenti saab lisada mitte ainult valemeid, vaid ka pealkirju, jooniseid ja tavalist teksti. LaTeX on laialt kasutusel eeskätt teaduslike dokumentide publitseerimisel erinevates valdkondades (füüsika, matemaatika, informaatika, majandus jm). LaTeX on vaba tarkvara.

NB! LaTeX keeles saab valemeid üldjuhul luua tekstipõhise süntaksina, aga on ka selliseid LaTeX redigeerimisprogramme, kus on lisaks tekstipõhisele sisestamisele võimalus matemaatilisi sümboleid ja operaatoreid valida ka valemiredaktori nuppudest.

Lähemalt TeX-keele süntaksist

Selleks, et TeX-valemeid kirjutada, on vajalik tunda TeX-i süntaksi:

TeX-i käsud algavad kaldkriipsuga "\" ja grupeeritakse loogeliste sulgudega "{}". Oma loomult on TeX interpreteeriv makro- ja märgistuskeel. LaTeX dokumendi koostamise protsessi alates TeX käskude sisestamisest kuni struktureeritud dokumendi väljastamiseni võib jaotada neljaks tasemeks:

  • Esimesel tasemel sisestatakse TeX-tekst ja analüüsitakse sümbolite jada;
  • Käsud asendatakse kontrollkoodidega, mis järgmisel tasemel interpreteeritakse ja koostatakse väljastatav tekst;
  • Kolmandal tasemel jaotatakse teksti voog paragrahvideks;
  • Neljandal tasemel jaotatakse vertikaalne tekstiridade ja muu (pealkirjad, pildid, tabelid, valemid) jada lehekülgedeks.

TeX-is on täpne info kõigi kasutatavate tähtede ja sümbolite suuruse kohta. See võimaldab optimeerida sõnade paiknemist ridades kogu paragrahvi ulatuses.Dokumendist tekitatakse DVI-fail (DeViceIndependent), kus on täpselt kirjeldatud iga tähe ja sümboli asukoht. DVI-faili saab trükkida dvi-suutliku trükkaliga või teisendada kas postskript- või pdf-failiks.

Näide 1. Valem TeX süntaksina:

x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

Sama süntaks valemina:

Näide 2. Lõik TeX-keeles kirjutatud õppematerjalist:

(Originaal: http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_vokumised_ja_lained.pdf)

Kasutatud allikad: