määrima, määre

Verb määrima on eesti keelde laenatud keskalamsaksa keelest (keskalamsaksa smeren, ülemsaksa schmieren, vt ETY). Teadaolev esmaesinemus leidub aga alles Johann Lithanderi tõlgitud kokaraamatus, mis trükiti Tallinnas 1781. aastal. Sõna puudub ka kõigist vanematest sõnastikest, mis on alamsaksa laenu puhul pigem ebatavaline.

Lithanderil esineb määrima ainult tähenduses ’pehmet ainet mingil pinnal laiali ajama’. Varasemates tekstides oli selle tähenduse väljendamiseks ↗võidma, mis polnud ka Lithanderile võõras sõna. Üldiselt on Lithander kasutanud verbi määrima täidise, või, munavahu jms kohta, aga leidub ka tänapäeva keelest erinevaid väljendeid. Näiteks taignaga sai kaane paja peale „kinni määrida“.

Tuletis määre (liitsõnas vankrimääre) on teada 1820ndatest.

Tähendus ’määrdunuks tegema’ ilmub kirjalikesse tekstidesse 19. sajandi keskel.

Tähendused ja näitelaused

määrima 'pehmet ainet mingil pinnal laiali ajama'

Märi neid seest ja wäljast woiga, panne siis ahjo ... (Lithander 1781)
'Määri neid [kivipadasid] seest ja väljast võiga, pane siis ahju ...'
märi ühhe pissikesse lussikaga sedda taignat öhhukeste Wormide sisse (Lithander 1781)
'määri tainast pisikese lusikaga õhukeselt vormide sisse'

määrima 'määrdunuks tegema'

Jah üks pool allasti, märitud ja soppane metsinnimenne hakkas naerdes ta kaela ümber kinni (Pagganatte ö ja koit, 31. märts 1865)
'Jah, üks poolalasti, määrdunud ja sopane metsinimene haaras naerdes tal kaela ümbert kinni'
Wanna omma käppadega ni kinni minno kaela ümber, nago raud tangid olleksid sealt ümber hakkanud: misjotas kolm korda ärra, märis omma tubbaka tilkuja ninnaga keik mo suud silmad täis! (Tallorahwa postimees, 2. oktoober 1859)
'Vana oma käppadega nii kinni minu kaela ümber, nagu raud tangid oleksid ümbert kinni võtnud, musutas kolm korda, määris oma tubakat tilkuva ninaga kõik mu suud-silmad ära!'

määre

prugiwad innimesed sedda waiko, wankrimäreks ... (Masing 1821)
'kasutavad inimesed seda [mäe]vaiku vankrimäärdeks ...'

Sõnaühendid

ära määrima 'võidma'

wöttis ölli puddeli laua peält ja märis kassuka karwad ni holega ärra, et öllist tilkusid (Perno Postimees, 11. veebruar 1859)
'võttis õlipudeli laua pealt ja määris kasuka karvad nii hoolega ära, et need õlist tilkusid'

kinni määrima 'kinni mätsima'

Wülli rinnast sadik wet katla sisse, ja märi sedda taignaga hästi kinni. (Lithander 1781)
'Täida katel rinnast saadik veega ja mätsi seda taignaga hästi kinni.'

Esmaesinemus

1781

Märi neid seest ja wäljast woiga, panne siis ahjo ... (Lithander 1781)
'Määri neid [kivipadasid] seest ja väljast võiga, pane siis ahju ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

märima (ärra) beschmieren. selt.[harv] +.[saksa laen] r.[tallinnakeelne] d.[tartukeelne]

Wiedemann 1893

mǟrima, -rin, -rida, mǟŕmä (d)[tartukeelne]1) schmieren,
ära m. beschmieren, beschmutzen,
sa͜uega ahju ära m. mit Lehm den Ofen verschmieren,
fig. kellegile natukest pe͜ale mǟrima Einen etwas züchtigen,
mǟritud pe͜aga, kińńi mǟritud angetrunken, betrunken; —
2) beischlafen.
mǟris G. mǟrise, mǟrikse Beschmierung, Beschmutzung,
mǟriksele jǟma beschmutzt bleiben, dem Beschmutzen preis gegeben sein.
mǟre G. mǟre, mǟrde, mǟrme Schmiere,
trüki-m. Вuchdruckerschwärze.
mǟŕdima, -din, -dida (mǟrdümä) schmutzig werden,
ära mǟŕdind schmutzig.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 2,62

Vormistik

tud-kesksõna
   18. saj märitud, määritud
käskiv kv, ains 2. p
   18. saj märi

Teemad: alamsaksa laen, tähendusmuutus
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 31/05/2022
Külli Prillop