määrdlema, määrdleja

Verb määrdlema ’eeskujuks võtma, järgima’ ja selle tuletis määrdleja ’järgija’ on lõunaeesti piiblikeelsed sõnad, mis rahvakeeles pole ehk kasutuses olnudki (mõlemad puuduvad murdesõnastikust, vt EMS).

Määrdlema ja määrdleja teadaolevad esmaesinemused on 1686. aastal trükitud Wastses Testamendis. Tuletis määrdleja leidub veel ka 1691. aastal välja antud lõunaeestikeelses perikoobiraamatus (mis põhineb 1686. a Wastsel Testamendil), aga muudes tekstides pole määrdlema ega määrdleja kasutust leidnud. Küll aga on need jõudnud hilisematesse sõnastikesse. Võimalik, et tegemist ongi just Wastse Testamendi tõlke jaoks loodud sõnadega.

Tähendused ja näitelaused

määrdlema 'järgima'

Armas / errä mährdlego Kurja / enge Hähd: Kä Hähd tehb / se om Jummalast: Ent kä Kurja tehb / se ei olle Jummalat mitte nännu. (Wastne Testament 1686)
'Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head! Kes teeb head, on Jumalast, kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud.' (3Jh 1:11)

määrdleja 'järgija'

Et teije laisaß ei läh / ent neide Mährdlejiß sahde / kumma läbbi Ussu nink Kannatusse Towotussi perrändäwä. (Wastne Testament 1686)
'et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu.' (Hb 6:12)

Sõnaühendid

kaasmäärdleja

Olge minno Kahsmährdlejä / Wellitze / nink pange tähele neid / kumma nida köndwa / ötze kui teil meid Eenkojuß om. (Wastne Testament 1686)
'Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme.' (Fl 3:17)

Esmaesinemus

1686

Seperräst mannitze minna teid / olge minno Mährdlejä. (Wastne Testament 1686)
'Sellepärast ma kutsun teid üles: võtke mind eeskujuks!' (1Kr 4:16)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Clare 1730

määrdleja, der Nachfolger, nachahmer.

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

nachfolger. Mährdleja.

Hupel 1818

määrdlema nachfolgen. d.[tartukeelne]määrdleja Nachfolger.

Wiedemann 1893

mǟrdlemä (d bl)[tartukeelne, piiblikeelne]nachfolgen;

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,23
18. sajandil - 0,00

Vormistik

määrdlema

käskiv kv., ains. 2. p., eitus
   17. saj errä mährdlego

määrdleja

a.nim.
   17. saj mährdlejä

m.nim.
   17. saj mährdlejä

m.saav
   17. saj mährdlejiß

Tekstiviited

määrdlema

Wastne Testament (1686) eL (EPAK)

määrdleja

Wastne Testament (1686) eL (EPAK)


Teemad: lõunaeesti keel, piiblitõlge
Kirjandus
•EMS = Eesti murrete sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 23/05/2022
Külli Prillop