klenöödie

Klenöödie ’hinnaline ehe, juveel’ on Tallina Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Mülleri jutluses (1600–1606) leiduv alamsaksa päritolu sõna. Teistes eestikeelsetes allikates seda sõna teadaolevalt kasutatud ei ole.

Alamsaksa klēnȫde/klēnōde tähendas algselt ’väike asi, tühiasi’, sellest kujunes tähendus ’väike (kunstipäraselt) meisterdatud ese, kingitus’ ja lõpuks ’juveel’ (DWDS).

Tähendused ja näitelaused

Semprast A. R. taha meÿe nüith, eth Iumal meile piddab v̈x önnis ninck röÿmus stund andma, sÿß lasckem meidt Iumala Sana, kudt sen keicke korgkemba Ande, nĩck keicke kallimba Klenödie, armasti piddada, heelmelell Kircko tullema, Iütlust kulma, vßinasti ninck ilma ielles iettmatta palwuma, ninck ninda Iumala kartuße siddes ellama. (Müller 1603
'Seepärast, armas rahvas, kui tahame nüüd, et Jumal meile õndsa ning rõõmsa tunni annaks, siis hoidkem jumalasõna kui kõige kõrgemat andi ja kõige kallimat juveeliarmsasti, tulgem heal meelel kirikusse jutlust kuulama, palugem usinasti ja järele jätmata ning elagem jumalakartuses.'

Esmaesinemus

1603 (käsikirjas)

Taha meÿe nüith A. R. eth Iumall Issa, P. ninck P: Waim meddÿ iures piddawat ellama, sÿß pidda meÿe suhre Lusti nĩck hÿm̃o kaas Iumala Sana tagka nouwdma, Minckprast Iumala S: A. R. on se eike nĩck keicke korgkemb Ande ninck Klenödÿe, kumba lebbÿ meÿe v̈xpeines woÿme onsax sada ... (Müller 1603)
'Kui meie nüüd tahame, et Jumal Isa, Poeg ning Püha Vaim meie juures oleksid, siis peame suure lusti ning himuga jumalasõna taga nõudma. Sest, armas rahvas, jumalasõna on see õige ja kõige kõrgem and ja aare, üksnes selle kaudu võime me õndsaks saada ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,06
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim.
   17. saj klenödÿe
a.om.
   17. saj klenödie

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, lk 113.
•DWDS = Kleinod, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, abgerufen am 19.04.2021..
Sisu viimati muudetud 19/04/2021
Külli Prillop