2. Näidistunni analüüs II

1. Meenuta Gagné õppeühiku mudelit. Vajadusel loe uuesti läbi Gagné õppeühiku mudelit tutvustav tekst.

Meenutuseks

Gagné õppeühiku mudel Robert Gagné'lt pärineb tõenäoliselt üks tuntumaid tänapäeva õpetamise mudeleid (Smith ja Ragan 1996). Mudel rajaneb selgekujuliselt õpilaste sisemiste psühholoogiliste õppimisprotsesside välise toetamise ehk toimumiseks vajalike tingimuste loomise ideel (Gagné 1985). Gagné mudeli üks viimaseid versioone toob õpetamise faasid välja nende kõige tõenäolisema esinemise järjestuses koos mööndusega, et õpetamise mõned faasid tuleb edukaks õppimiseks korduvalt läbida:

  • tähelepanu haaramine, 
  • informeerimine eesmärgist ja motiveerimine õppima, 
  • eelnevalt õpitu kordamine ja aktualiseerimine, 
  • uue materjali edastamine (ka iseõppimise tähenduses), 
  • õppimise suunamine, 
  • õpitu omandamist kinnitava soorituse esilekutsumine, 
  • tagasiside andmine, 
  • soorituse hindamine, 
  • õpitu kinnistamine ja üldistamine (Gagné ja Driscoll 1992). 
Kõik loetletud faasid osutavad õpetaja tegevustele, mis on vajalikud õpilas(t)es vastavate sisemiste protsesside esile kutsumiseks. Näiteks osutab tähelepanu haaramine õpetaja tegevusele, mis kindlustab õpilaste tähelepanu koondumise õpetajale ja õppimisega seotud asjaoludele tunni alguses või ka kestel, kui selleks tekib vajadus; informeerimine eesmärgist ja õppima motiveerimine tähendab õppimise eesmärgi viimist õpilasteni nii, et see neil teadvustuks, ning üldisema õpimotivatsiooni tekitamist. Kuivõrd mudel kirjeldab vajalikke õpetamistegevusi sisemiste õppimisprotsesside toetamiseks, esitab see põhimõtteliselt nõuded nii õpetaja organiseeritud ja suunatud õppetegevusele kui ka iseseisvale õppimisele (Gagné ja Driscoll 1992, 152-161). Krull, E. (2008) Õppetunni mudelite rakendamine. Haridus (11-12), 1-8.

2. Loe läbi Gagné modifitseeritud õppeühiku mudeli tutvustus.

Vaata mudeli tutvustust

Eesti õpetajatega läbiviidud uurimuses (Krull jt 2007) paluti kommenteerida videolindile salvestatud õppetundi. Kommentaaride analüüsist selgus, et õpetajate ütlused puudutasid peaaegu kõiki õpetamise momente, nagu need kajastuvad Gagné õppeühiku mudelis. Lisaks selgus, et õpetajate kommentaarid hõlmasid kahte täiendavat valdkonda: klassi töö üldist korraldust konkreetses tunnis (sealhulgas distsipliini kindlustamist) ning üldist ehk strateegilist lähenemist õpetamisele ja klassis valitsevat õhkkonda, mis Gagné mudeli etappidena ei kajastu, kuid on üliolulised klassiga töötamise seisukohalt.

Lisaks eelnevale selgus, et katseisikud rääkisid üldjuhul õpitu kontrollimisest, selle hindamisest ja tagasisidest kui ühtekuuluvatest sündmustest (Krull jt 2007). Nendest kahest asjaolust tulenes vajadus Gagné mudelit modifitseerida.

Tabel 1. Gagné modifitseeritud õppeühiku mudel
Õpilaste tähelepanu haaramine G1
Õpilaste informeerimine eesmärkidest ja motiveerimine G2
Varemõpitu meenutamine G3
Uue õppematerjali esitamine G4
Õpilaste õppimise/tunnetustegevuse suunamine ja toetamine G5
Õppe-eesmärkide saavutamise kontroll, tagasiside ja hindamine G6
Õpitu kinnistamine ja üldistamine G7
Klassi tegevuse organiseerimine ja korraldamine M8
Üldine õpetamisstrateegia ja klassiatmosfäär A9

 

Tabelis 1 on esitatud õppeühiku etapid ning ka nendele etappidele vastavad koodid, mida kasutati Eesti õpetajatega läbiviidud uurimuse puhul (Krull jt 2007).

Allikas: Krull, E., Oras, K. and Sisask, S. (2007). Differences in teachers' comments on classroom events as indicators of their professional development. Teaching and Teacher Education, 23, 7, 1038-1050.

3. Vaata näidistunni videosalvestust.

http://www.uttv.ee/naita?id=18233

4. Vasta järgnevalt esitatud küsimustele, vajadusel vaadates filmi korduvalt. Küsimuste vastused postita e-kursuse foorumisse, iga vastus vastava teema alla.

A.    Milline oli/on tunni ülesehitus?
B.    Millised tunni põhikomponendid/sündmused (Gagné mudeli valguses) olid esindatud? Mis ei olnud esindatud?
C.    Mis oli tunnis hästi?
D.    Mida oleks saanud teha või pidanud tegema teisiti?
E.    Milline oli üldine töökorraldus klassis?
F.    Milline oli klassis valitsev õhkkond?
G.    Milline on üldine hinnang tunnile ja selle ettevalmistusele?

5. Loe foorumis õpingukaaslaste kirjutisi. Reageeri neile - kommenteeri, täienda, nõustu või vaidle vastu.

back