Näited

1. Õpilaste tähelepanu koondumine

Õpilaste tähelepanu koondumine õpetajale/õpitavale. Võib toimuda nii tunni alguses kui ka tunni kestel - kui on tarvis õpilaste tähelepanu haarata.

2. Õppetunni eesmärkide teadvustamine ning motiveerimine

Õppetunni eesmärkide teadvustamine ning motivatsioon õppimiseks, sealhulgas keskendumiseks käsitletavale teemale. Õpilaste kiitmine on samuti üks motiveerimise viise.

3. Varem õpitu meenutamine

Varem õpitu meeldetuletamine (eriti, kui uus materjal toetub varemõpitule). Võib toimuda nii tunni alguses kui ka olla põimitud näiteks uue teema käsitlemisega.

4. Uue materjali esitamine/õppimine

Uue materjali esitamine/õppimine (sobiva õppemeetodi väljavalimine – õpetajaloengust kuni avastusliku ja uurimusliku õppeni).

Toodud on kaks näidet – õpetaja esitab uut materjali ja õpilased töötavad iseseisvalt. Teine näide sisaldab ka korralduslikke toiminguid („Kirjutage ilusa väikese käekirjaga.“) ning töö suunamist (ehk siis järgmine tunnietappide nimekirjas on siin ka esindatud). Töö suunamine on see, kus õpetaja seletab õpilastele, mida ja kuidas nad tegema peavad, mil viisil leiavad vastuseid.

5. Õppimise suunamine

Õppimise suunamine (õpilase tunnetustegevuse kindlustamine, suunamine ja toetamine ettevalmistatud metoodiliste materjalide ja juhendite, õpiprogrammide, isikliku tegevuse jne vahendusel väljavalitud õppemeetodi kasutamisel).

6. Õpitu kontrollimine

Õpitu kontrollimine (õpitulemuste väljaselgitamine, kodutöö, tunnitöö või teema õppimise järel); õpitust tagasiside kindlustamine (õpilaste informeerimine kontrolli tulemustest ja ilmnenud puudustest); õppimisele hinnangu andmine (hinnangu andmine õpilasele ja otsustamine, kas õpitulemused lubavad asuda uue teema käsitlemisele).

Nimetatud kolme etappi on tundi jälgides väga raske eristada, sest tihti toimuvad eelloetletud sündmused koos.

7. Õpitu kinnistamine ja üldistamine

Õpitu kinnistamine ja üldistamine (harilikult teema käsitlemise lõpus läbiviidud tund kas ülesannete lahendamisena, eksperimendina, diskussioonina vms.

Siin on lisaks õpitu kinnistamisele ja üldistamisele näha ka õpetajapoolset korralduslikku tegevust - õpilased kutsutakse tahvli juurde.

back forward