Teismeliste keel Eestis

Meedias juhitakse aeg-ajalt tähelepanu sellele, et teismeliste keel näib jäävat üha vaesemaks ja imbub justkui järjest enam läbi ingliskeelsetest väljenditest, slängist, vägisõnadest. See tekitab suuri küsimusi: mis suunas noorte keelekasutus liigub ja milline on selles valguses eesti keele tulevik?

Hamlet_chatVõib-olla ei olegi toimumas midagi seniolematut. Eesti keel on pea alati olnud mõne suurkeele mõjualas. Ühiskonna ja keele muutumine on loomulik protsess ning muutumis- ja kohanemisvõime võivad viidata hoopis keele elujõulisusele, mitte hääbumisele. Ka on teismelised ajast aega suhtunud kehtivatesse normidesse teatava vabameelsusega, püüdnud eristuda ning loonud selleks oma isiklikku ja grupiidentiteeti, muu hulgas mängulise keelekasutuse kaudu. 

    Et aru saada, kuidas eesti keel muutub ja mis mõju on sellele noortel, vajavad keeleteadlased andmeid noorte tegeliku keelekasutuse kohta. Eestis on teismeliste keelt seni vähe uuritud, osalt napib selleks lihtsalt materjali: noorte omavahelisele suhtlusele pole teadlasel kuigi lihtne ligi pääseda.

    Projekti "Teismeliste Keel Eestis" (TeKE) üheks eesmärgiks ongi koostada noorte argisuhtlust koondav keelekorpus, mis hõlmab nii suulist keelt kui ka kirjalikke vestlusi kiirsuhtlusäppides. Korpuse abil uuritakse projektis teismeliste keelekasutust, selle ealist, soolist ja piirkondlikku varieerumist ning netikeele ja suulise keele erinevusi.

    Teismeliste keelt uurides ei keskendu TeKE projektis osalevad keeleteadlased sellele, kui "õigesti" või "hästi" noored räägivad, vaid sellele, kuidas noored keelt kasutavad ja miks nad seda just nii teevad. Seeläbi saab otsida vastust juba laiematele küsimustele nagu kuidas mõjutab eesti keelt digitaalse suhtluse ja inglise keele levik ning milline osa on keelemuutuses teismelistel.

    Projekti "Teismeliste Keel Eestis" (november 2019 – 2022) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“.

    Hamlet_chat

     

    Vaata TeKE uurimisrühma liikme Liina Lindströmi loengut digitehnoloogia mõjust eesti keelele.

     

    "Teenagers are the innovators and the movers and shakers of language change and they are the hope for the future. Let's hear what they have to say." (Teen Talk: The Language of Adolescents, Cambridge University Press, 2016, xiv)

    Kuula, mida räägib teismeliste keelest Sali Tagliamonte, keeleteadlane ja raamatu Teen Talk autor. Intervjuu on inglise keeles.