Teadusteksti ja teadusstiili eripärad

Teadustekst tekstiliigina

Sama sisu võib väljendada erineval moel, valikud sõnades ja lauseehituses tehakse lähtuvalt konkreetsest suhtlussituatsioonist ja -eesmärgist. Reeglina erineb sõpradevahelise suhtluse keelekasutus näiteks sellest, kuidas edastatakse sama mõtet formaalses kirjavahetuses. Aja jooksul kultuuris kujunenud harjumusele kasutada erinevates suhtlussituatsioonides erinevat keelt põhinevadki erinevad tekstiliigid.

Ühtne tekstiliikide jaotus puudub, kuid valdkondade järgi, milles keelt kasutatakse, on võimalik eristada argikeelt, ilukirjanduslikku keelt ja tarbekeelt. Viimane jaotub omakorda veel ajakirjanduslikuks keeleks, ametikeeleks ja teaduskeeleks.

Samuti pole võimalik esitada ammendavat loetelu ühe või teise tekstiliigi tunnustega, kuid igal tekstiliigil on siiski teatud tavad, mida on oluline tunda. Ka teadustekst on kirjaliku kommunikatsiooni vorm oma seaduspärasuste ja normidega. Kõrvalekalded normist raskendavad info vastuvõtmist ja viivad tähelepanu sisult eemale. Seetõttu on teadusteksti koostades oluline tunda teadusteksti tavasid ning kasutada just teaduslikule suhtlussituatsioonile sobivat stiili.

Teadusteksti olemust ja eripära avab lähemalt järgmine videoloeng.

back forward