Kasutatud allikad

Blaikie, N. (2009). Designing social research. Cambridge, Malden: Polity Press.

Buckland, M. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for Information Science, 42, 351-360.

Dervin, B. (1976). Strategies for dealing with human information needs: Information or communication? Journal of Broadcasting, 20(3), 324-351.

Kalle, E. & Aarma, A. (2003). Teadustöö alused. Tallinn: TTÜ Kirjastus.

Lagerspetz, M. (2017). Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus. Tallinn: TLÜ Kirjastus. 

Rämmer, A. (2014). Valimi moodustamine. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. https://samm.ut.ee/valimid

Õunapuu, L. (2014). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes. [E-õpik]. Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/36419

back forward