Teaduse avaandmed

Viimasel 10-15 aastal on maailm liikunud avatud teaduse poole, kus teaduse toorandmed tehakse kõigile ligipääsetavaks.

Teaduse avaandmed on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks.

See on oluline, sest

 • Avalikult (riigieelarvest) rahastatav teadus peab olema avalik
 • Väldib korduvate uuringute toetamist ja teostamist
 • Suurendab teadustulemuste ja läbipaistvust
 • Uuringud on korratavad
 • Võimaldab teadusandmete taaskasutust                                   
 • Aitab kaasa uutele tõlgendustele ja avastustele
 • Suurendab koostööd teadusvaldkondade vahel
 • Soodustab rahvusvahelist koostööd
 • Teadlane saab tunnustust kogu töö eest (andmeid saab tsiteerida)
 • On baasiks õppetööle

 

Probleemid ja hirmud andmete jagamise suhtes

 • Kellele kuuluvad autoriõigused (isiklikud ja varalised õigused), kuidas anda litsentse
 • Isikuandmete kaitse
 • Eestis: avaandmete poliitika puudumine
 • Andmete varastamise  ja väärtõlgenduse kartus
 • Vähene silmnähtav kasu teadlasele
 • Raha- ja ajapuudus
 • Rahastajate ärihuvid peavad olema kaitstud

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti" 2. meede punkt 2.11 sätestab:

Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.

2016. a. alguses avaldas Eesti Teadusagentuuri Avatud teaduse ekspertkomisjon oma põhimõtted ja soovitused riikliku poliitika kujundamiseks "Avatud teadus Eestis", kus käsitketakse ka teadusandmeid. Dokumendis sõnastatakse Eesti strateegiline eesmärk 2020:  Teadlaskond tunneb ja aktsepteerib avatud teaduse ja avaandmete põhimõtteid. Avaliku sektori poolse rahastamise toel kogutud teadusandmed on kõigile vabalt kättesaadavad ja taaskasutatavad, kui seda ei piira seadusest tulenevad kitsendused. Teadusandmed hoiustatakse kindlatele standarditele vastavates ja avatud repositooriumites ning need tehakse kättesaadavaks esimesel võimalusel.

Rohkem infot avatud teaduse ja avaandmete kohta on TÜ raamatukogu kodulehel rubriigis Avatud teadus: