Seadused ja teadustöö eetika

Teadusandmete kogumisel, kasutamisel ja jagamisel tuleb järgida kõiki asjassepuutuvaid seadusi ning eetikastandardeid.

Teaduseetikast saab lugeda Eetikaveebist.

TÜ eetikakeskuse eestvedamisel töötati 2017. a välja  Eesti hea teadustava

Autoriõiguse seaduse mõte on luua tasakaal autori õiguste ja avaliku huvi vahel. Teadustöö puhul kuuluvad isiklikud õigused töö autorile, varalised õigused aga tööandjale (ülikool, teadusasutus). On olemas litsentsid, mis võimaldavad teose autoril mõnedest oma õigusest loobuda.

Isikuandmete kaitse seaduse eesmärk on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

Avaandmete kontekstis on suurim probleem see, kuidas tagada isikuandmete kaitse, et ühegi avalikustatud uuringu andmeid ei oleks võimalik siduda konkreetsete isikutega (näiteks sotsiaaluuringud, terviseuuringud).

Selleks on olemas mitmesugused anonümiseerimise tehnikad, mis kuuluvad juba andmeteaduse valdkonda.

Tartu Ülikooli teadlaste poolt on välja töötatud turvalistel ühisarvutustel põhinev tehnoloogia Sharemind, mis võimaldab töödelda krüpteeritud andmeid.

Uurijal on oluline teada, et

  • Kui vähegi võimalik, väldi isikuandmete kogumist ja kasutamist
  • Uuritavatelt võib isikuandmeid koguda ja jagada ainult nende nõusolekul
  • Kui uurimus nõuab isikuandmete kogumist, de-identifitseeri need esimesel võimalusel
  • Ära kunagi edasta krüpteerimata isikuandmeid elektrooniliselt
  • Hoiusta oma andmekandjad turvaliselt

Andmekaitse inspektsioon on koondanud isikuandmete kaitse üldmääruse valguses kogu olulise info dokumenti Isikuandmete töötleja üldjuhend.