Huvitavad näited

Lisalugemisena on esitatud kaks kirjeldava andmeanalüüsi näidet, illustreerimaks kuidas on võimalik avalikult kättesaadavaid andmeid oma uurimiseesmärkide täitmiseks kasutada. Esitatakse sellise töö kõik etapid: andmete kogumine, korrastamine ja struktureerimine ning kirjeldav ja esmane kvantitatiivne analüüs. Esimene, kirjandusteoste analüüsi näide esitab struktureerimata ehk tavaliste tekstiandmete töötlusvõimalused. Teine näide kasutab Ühendkuningriigi keskkonna muutuste ameti liblikavaatlusandmestikku, mis on struktuurilt andmeanalüüsi seisukohalt traditsioonilisem.