HANKE „Tarbijahariduse edendamine Eestis“ teostamine aastatel 2016-2018

Tarbijakaitseameti korraldatud riigihanke alusel viis Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus ja kutseaasta keskus 2016.–2018. aastal ellu täiendusõppeprogrammi „Tarbijahariduse edendamine Eestis“.  Õppe sihtrühmaks olid koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja I–II kooliastme õpetajad.

Koolitusprogrammi käigus avati ja tõlgendati seoseid koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava /  põhikooli riikliku õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia, nüüdisaegse õpikäsituse ja tarbijahariduse valdkonna juhiste vahel. 

Täiendusõppe käigus soovisime arendada õppes osalejate

-          oskust mõtestada tarbijaharidust;

-          teadlikkust tarbijakasvatuse eesmärkidest ja sisust ning tervislikkusest ja ohutusest igapäevastes valikutes;

-          oskust valida ja rakendada tarbijahariduses aktiivõppe meetodeid (info kriitiline hindamine, diskussioonide ja ajurünnakute korraldamine, õuesõpe, uurimuslik õpe)

-          teadlikkust ressursside säästva kasutamise väärtustamisest;

-          teadlikkust turunduse ja meedia mõjust üksikisikule ning ühiskonnale;

-          teadlikkust tervislikkuse ja ohutuse igapäevastest valikutest;

-          teadmiste omandamist teema „Isiklikud rahaasjad“ käsitlemisel ja sidumisel teistesse õppeainetesse.

Täiendusõppes oli võimalik osaleda kas oma kooli/lasteaia meeskonnaga või individuaalselt.  Õppe jooksul koostasid kõik osalejad ühe teema käsitlemist toetava materjali.  Nii näiteks koostati tervet asutust hõlmavaid projekte ja ka väga konkreetseid ühe tegevuse plaane, nimetamata ei saa jätta lauamänge.

Loodame, et leiate materjalidega tutvumisel inspiratsiooni ja ainest tarbijakasvatuse teemade mõtestamisel ja õppetöö rikastamisel.

 

Suur tänu Tarbijakaitseameti meeskonnale, kes meid usaldas ja meiega koos sammus!

Suur tänu projektis osalenud koolide ja lasteaedade meeskondadele, kes olid valmis oma tööd jagama ja ka tulevikus tarbijahariduse arengusse panustama!

Suur tänu kõigile õppejõududele!

 

Anne Raam

õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja