Eesti naiste tervise uuring 2024

Taust

Viimasel kümnendil on toimunud Eestis rida muutusi – rasedust planeeritakse järjest hilisemas eas ja sünnitajate vanus on suurenenud, viljatusravile pöördutakse sagedamini, seksuaaltervise teenuste pakkujate ring on laienenud (sh esmatasandi terviskeskused, iseseisev ämmaemandusabi), haiglavõrgu reformimise käigus on sünnitusabi osutavate raviasutuste arv vähenenud ja on toimunud sünnituste tsentraliseerimine; Covid-epideemia  mõjutas tervishoiuteenuste korraldust, sh tõi kaasa kaugvastuvõtu võimalused ja on maailmas mõjutanud tervishoiuteenuste kättesaadavust. Meil on vähe teada üleminekueas naiste seksuaaltervise näitajate ja tervishoiuteenuste kasutamise, sh vähiennetuse kohta. 

Eesti naiste tervise uuring 2024

2024. aastal on plaanis uuringu läbiviimine, käesoleval aastal teeme selleks ettevalmistusi. Uuringu peamine eesmärk on saada ülevaade Eesti 16-59-aastaste naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist  ja seda mõjutavatest teguritest, kasutades võrdlusandmestikuna varasemalt 2004. a ja 2014. aastal sama metoodikaga läbi viidud uuringute tulemusi.

Andmete kogumine ja analüüs aitab teha paremaid otsuseid Eesti viljakas eas naiste seksuaaltervise parandamiseks, sh senisest tõhusamalt planeerida seksuaaltervisega seotud sekkumisi. Uuringu läbiviimiseks taotletakse luba Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetikakomiteelt. 

Uuringu töörühma kuuluvad:


Teised seksuaaltervise keskuse uuringud