Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ja muu abi seksuaalvägivalla korral

Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas vähem kui 7-8 ööpäeva, soovitame pöörduda alati lähimasse SAKi ehk seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse või helistada ohvriabi kriisitelefonile 116006 abi ja nõu küsimiseks.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAKid asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures:

 • Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
 • Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
 • Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu.

Keskused on avatud 24h ning abi on tasuta. SAKidesse võivad pöörduda nii naised, mehed kui ka igas vanuses lapsed.

SAKides pakutakse esmase abina inimese nõusolekul:

 • tundlikku kohtlemist ja psühholoogilist toetust kriisiolukorras;
 • meditsiinilist läbivaatust ja abi koos kohtumeditsiinilise tõendmaterjali kogumisega;
 • vigastuste kirjeldamist;
 • suguhaiguste testimist ja vajadusel HIV-i nakatumist vältiva raviga alustamist;
 • abi raseduse ärahoidmisel;
 • uimastamiskahtluse korral vere- ja uriiniproovide kogumist;
 • jätkutoele kutsumist (meditsiiniline ja psühholoogiline abi).


Центры кризисной помощи при сексуальном насилии (SAK) расположены в четырех регионах Эстонии, при больших больницах:

 • Экстренный прием женской поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Сыле 23, Таллинн. Телефон приёмной: 5342 4724
 • Центральная больница Ида-Вирумаа, Ильмаяама 12, Кохтла-Ярве, вход через EMO. Медсестра отделения гинекологии: тел. 331 1041
 • Пярнуская больница, Ристику 1, Пярну, вход через отделение неотложной медицинской помощи. Дежурный гинеколог: тел 447 3505
 • Больница Тартуского университета, Л. Пуусепа 8, Тарту, вход через отделение неотложной медицинской помощи. Медсестра отделения гинекологии тел.731 9954

Центры открыты круглосуточно и помощь оказывается бесплатно.


Kui seksuaalvägivallast on möödas rohkem kui 7-8 ööpäeva

Alates 2021. aastast on võimalus sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele (ka minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral), kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole, kelle kontaktid leiad siit.

Seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppi pöörduja võib liituda omale sobiva piirkonna tugigrupiga. Tugigrupiga liitumiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole või kirjutada tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Veel abi leiad:

 • 112 ‒ otsene hädaolukord
 • 1247 ‒ psühholoogiline esmaabi kriisitelefonil
 • 116 006, välismaalt +372 614 7393 ‒ ohvriabi kriisitelefon, mis pakub ööpäev läbi kriisinõustamist.
 • 116 111 ‒ sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon
 • 116 123 ‒ hingehoiutelefoni telefoninõustamine, avatud ööpäev läbi, vaata lisaks: https://hingehoid.ee/
 • 678 7422 ‒ vaimse tervise nõustamistelefon (E‒R 9‒10)

Kasulikud veebiaadressid:

Seksuaalvägivald

Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni kohaselt on seksuaalvägivald igasugune seksuaalvahekord või seksuaalvahekorda astumise katse, soovimatud seksuaalse alatooniga märkused või lähenemiskatsed või muul moel isiku seksuaalsuse vastu sunni abil toimepandud teod teise isiku poolt sõltumata tema suhtest ohvriga ükskõik millises kohas, sh kodus, tööl või mujal.

Seksuaalvägivallale on iseloomulik, et see ei põhine vastastikusel kokkuleppel. Nö “nõusolek” (ingl. k. false agreement) seksuaaltegevuseks võidakse saavutada kehalise vägivallaga või sellega ähvardamisega, hirmutamisega, psühholoogilise survestamisega, manipuleerimisega või väljapressimisega, kasust ilmajätmise ähvardustega (nt edutamine tööl, hea hinne jmt). Peale selle, vaba nõusolekut seksuaaltegevuseks ei ole suutelised andma ka abitus seisundis inimesed (haiged, alkoholi või teiste uimastite mõju all, intellektipuudega). Sellisel juhul ei mõisteta toimunu tähendust ega ei olda võimelised väljendama oma nõusolekut või keeldumist. Sellistes tingimustes saavutatud “nõusolek” ei võrdu vabalt antud nõusolekuga ja selline seksuaaltegevus ei ole konsensuslik.

Seksuaalvägivald on nii vägistamine (sh kooselus, kohtingul ja võõraste poolt) kui ka muudest seksuaaltoimingutest osa võtma sundimine. Seksuaalvägivalla üks vorme on seksuaalne ahistamine (ingl. k. sexual harassment) – so mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/54/EÜ). Seksuaalvägivallaks loetakse ka prostitutsioonile sundimist, inimkaubandust seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, sunniviisilist pornograafia tootmises osalemist, laste seksuaalset ärakasutamist, sundabielusid (sh laste abielusid), sunniviisilist rasedust, aborti või steriliseerimist, neitsilikkuse tõestamise sundi, naiste suguelundite moonutamist (mutilatsiooni) ja muid, peamiselt naistevastase vägivalla ilmingud.

Eestis on loodud seksuaalvägivalla kriisiabikeskused (SAK) alates 2016. aasta maist Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis ning 2018 jaanuarist Pärnu Haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.

 Kasulikud väljaanded:

Õppe- ja juhendmaterjalid: