„Struktuurimuutused tootlikkuse kasvu tegurina siirdemajandustes“ on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt finantseeritud uurimisprojekt aastani  2019.

Tootlikkuse kasv on Euroopa tulevase arengu üks võtmeteemasid. Projekti eesmärk on arendada välja poliitikasoovitused tootlikkuse tõstmiseks läbi senisest parema arusaama sellest, kuidas erinevad struktuurimuutuste komponendid mõjutavad tootlikkuse kasvu. Me panustame senisesse kirjandusse struktuurimuutuse mikro- ja makroaspektide lõimimise kaudu. Projektis rõhutatakse oskuste tõstmise, mittemateriaalsete varade ja eksporditoodete ja -turgude portfelli muutuste tähtsust majandusstruktuuri kujundamisel ja tootlikkuse tõstmisel. Pakutavad soovitused toetuvad siirderiikide majanduste empiirilisel analüüsil. Töö tulemused pakuvad välja võimalusi uuteks teoreetilisteks lähenemisviisideks – sidudes strateegilise turgude valiku ja mittemateriaalsed varad tootlikkuse ja struktuurimuutustega. Oluline on töö panus uudsete väga detailsete pikaajaliste mikrotasandi andmebaaside loomisel. Projekt seostab kolme uurimistasandit: sektori-riigi; ettevõtte ja ettevõttesisene tasand.

Projekti juht on Urmas Varblane ning põhitäitjad Maaja Vadi, Raul Eamets, Jaan Masso, Priit Vahter, Jaanika Meriküll.