Mis on temperatuur?

Soojusõpetuse üheks põhimõisteks on temperatuur. Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit.

"Temperatuur" ja "soojus" on füüsikas erinevad mõisted. Temperatuur on füüsikaline suurus, mida me saame mõõta ja arvuliselt väljendada. Soojus on aga energia, mis saab üle minna ühelt kehalt teisele. Soojuse ülekandumise tulemusel annab soojem ehk suurema temperatuuriga keha osa oma soojust külmemale kehale, millega see kontaktis on ja külmema keha temperatuur tõuseb, soojem keha aga jahtub. See soojenemine-jahtumine kestab niikaua, kuni mõlema keha temperatuurid saavad võrdseks.

Soojus saab minna üle soojemalt kehalt külmemale kehale või keha osale, külmemalt kehalt ei saa soojus soojemale üle kanduda.

Temperatuurist olenevad paljud teised füüsikalised suurused: ruumala, rõhk, tihedus, pindpinevustegur, sisehõõrdetegur jm.

Nagu eelnevas peatükis juttu oli, liiguvad või võnguvad aineosakesed (aatomid ja molekulid) aine sees korrapäratult. Seda liikumist nimetatakse soojusliikumiseks, sest selle liikumise kiirus määrab ära, kui soe või kui külm on antud keha. Mida kiiremini liiguvad või võnguvad aineosakesed aine sees, seda kõrgem on selle aine või keha temperatuur.

Järgmine animatsioon illustreerib, kuidas liiguvad molekulid gaasis.

NB! Molekulide liikumiskiirused tegelikkuses on umbes 500 m/s, mis on umbes 2 triljonit korda (2000000000000) suuremad kui selles animatsioonis. Ka molekulide endi mõõtmeid on selles animatsioonis kujutatud umbes 20000000 korda suurematena. Mida kiiremini molekulid liiguvad, seda kõrgem on gaasi temperatuur.

***

Animatsioon: Wikimedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Translational_motion.gif