Keeleteadus

Kategooria veebilehestike arv - 42.
Sisupakett videoklippidega.
Autor: Maria-Kristiina Lotman
Viimati muudetud: 02.10.2013
Õpiobjekt "Kognitiivne semantika" on loodud Tähendusõpetuse kursuse (FLEE.08.85) juurde, et koondada põhiteadmised kognitiivsest semantikast: Kursus on mõeldud bakalaureuseastme üliõpilastele, kuid seda saavad kasutada ka magistrastme üliõpilased, kes ei ole läbinud tähendusõpetust bakalaureuseastmes. Kognitiivsest semantikast on juttu mitmes eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava aines (nt sissejuhatus keeleteadusesse, keeleuurimise meetodid, funktsionaalsed lähenemised keeleteaduses). Siinse objekti eesmärgiks on pakkuda tuge põhiteadmistes, mida igal konkreetsel ainekursusel on võimalik täiendada. Kursus on jaotatud neljaks põhiteemaks: I Kognitiivse semantika põhiprintsiibid; II Metafoor ja metonüümia; III Skeemkujutlus; IV Sõnatähendus kui radiaalne kategooria.
Autor: Ann Veismann
Viimati muudetud: 04.11.2013
Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad hispaania keelt tasemel A2. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast, mis käsitleb meditsiiniga seotud temaatikat. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat hispaania keeles arsti poole pöörduma ja meditsiiniasutuses suhtlema. Õpiobjekt võimaldab keeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest. Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti hispaania-eesti sõnastik. Pärast materjali läbimist õppija tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles ja Ana Fennema Galparsoro ning Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz'i, kellede hääl audiofailides kõlab.
Autor: Kairi Güsson, Mari Laan, Héctor Alsinet Rodríguez
Viimati muudetud: 24.01.2014
Õpiobjekt on mõeldud MEDICINA erialasuunitlusega üliõpilastele, kes õpivad vene keelt võõrkeelena tasemel A2 või B1. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast tulevasele arstile. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat vene keeles haigega suhtlema (küsitlus, soovitused, korraldused). Õpiobjekt võimaldab meditsiinialases erialakeeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest. Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti vene-eesti sõnastik. Pärast materjali läbimist õppija tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles.
Autor: Janeli Nõlvand, Natalija Joonas
Viimati muudetud: 24.01.2014
Õpiobjekt on mõeldud arstiteaduskonna üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt võõrkeelena tasemel B1. Õpiobjekti eesmärgiks on õpetada üliõpilast suhtlema haigega saksa keeles olles praktikal Saksamaal (küsitlus ja korraldused). Õpiobjekt võimaldab erialakeeletunnis õpitutiseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. Üldine tutvustus Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest tekstifailidest, videofailidest, harjutustest ja kontrolltestist. Test koosneb lünktestist ja valikvastustega testist. Testi ebaõnnestumisel võib üliõpilane veelkord tutvuda materjalidega ja uuesti proovida. Dialoogidest arusaamist toetavad dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted. Ühele videofailile on lisatud subtiitrid. Pärast materjali läbimist õppija: valdab teemakohast sõnavara on arendanud kuulamisoskust oskab küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks. Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub Kieli ülikooli võõrkeelte lektoraadi õpetajale Lise Tönnies, kes luges peale videoteksti.
Autor: Kersti Reppo, Netty Žurakovskaja
Viimati muudetud: 24.01.2014
Eesmärk: Pakkuda Euroopa Nõukogu Raamdokumendi keeleoskustaseme järgi ( http://www.hm.ee/index.php?044980) B1/B2 keeletasemel olevatele arstiteaduskonna üliõpilastele ja teistele huvilistele võimalust oma inglise keele oskuse arendamiseks ja täiendamiseks teemal Patsiendi küsitlemine ja haigusloo koostamine. Sümptomid ja valu. Õpiobjekti saab kasutada kursuse English for Medical Students ühe osana.. Sisu: Patsiendi küsitlemine. Sümptomid ja valu. Õppematerjal hõlmab tekste, audio- ja videomaterjale, harjutusi ja inglise-eesti sõnastikku. Õpiväljund: materjali edukalt läbinud üliõpilane on korranud, kinnistanud ning omandanud erinevaid patsiendi küsitlemise tehnikaid ja selleks vajalikku inglise keele sõnavara. Sihtrühm: B1/B2 keeletasemel inglise keele oskajad, kes soovivad täiendada oma suhtlusoskust patsiendi küsitlemisel ja kinnistada/täiendada meditsiini-alast sõnavara. Osalemise eeltingimus: inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel
Autor: Inga Jufkin
Viimati muudetud: 24.01.2014
Arsti vastuvõtul (tase A2>B1) (eesti keel)
Autor: Eve Raeste, Piret Toomet
Viimati muudetud: 24.01.2014
Keeleõpe eri tasandeil ja erisugustele sihtrühmadele on aja nõue. Nii on tekkinud vajadus ka meditsiinivaldkonna spetsialistidele orienteeritud õppematerjali järele, abistamaks neid erialakeele õppimisel ja selle kaudu eriala omandamisel. Käesolev õpiobjekt on esimene osa valmivast sarjast tulevasele arstile või meditsiinierialal töötavale spetsialistile. Õppematerjalid sisaldavad tekste, audio- ja videofaile, harjutusi ja kontrollteste eesti, inglise, vene, saksa ja hispaania keeles.
Autor: TÜ keelekeskus
Viimati muudetud: 04.07.2022
Mit diesem DaF-Lehrmaterial können Sie Ihren Wortschatz zu den Themen Politik, politische Wahlen und Parteien erweitern. Außerdem lernen Sie Standpunkte, Meinungen, Versprechungen, Ziele, Pläne und Aufforderungen besser auszudrücken.
Autor: Niina Lepa / Katrin Koorits
Viimati muudetud: 21.01.2014
Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on anda ülevaade eesti keele täis- ja osasihitise olemusest ja kasutustingimustest. Sisupakett koosneb näidetega illustreeritud teoreetilisest osast ning rohketest praktilistest harjutustest. Õppematerjali kasutajad saavad harjutusi sooritades tagasisidet vastuste sobivuse kohta. Osa harjutusi on varustatud ka täis- ja osasihitise valikut põhjendavate pikemate kommentaaridega. Sisupakett on suunatud mitte-eesti emakeelega üliõpilastele (eesti keele oskuse tase peaks olema B2 või C1), kes tunnevad sügavamat huvi eesti keele grammatilise struktuuri vastu, samuti sobib see kasutamiseks kõigile eesti keele kui võõrkeele õpetajaks õppijatele.
Autor: Raili Pool
Viimati muudetud: 16.10.2013

Lehed