Humaniora

Kategooria veebilehestike arv - 46.
Arsti vastuvõtul (tase A2>B1) (eesti keel)
Autor: Eve Raeste, Piret Toomet
Viimati muudetud: 24.01.2014
Keeleõpe eri tasandeil ja erisugustele sihtrühmadele on aja nõue. Nii on tekkinud vajadus ka meditsiinivaldkonna spetsialistidele orienteeritud õppematerjali järele, abistamaks neid erialakeele õppimisel ja selle kaudu eriala omandamisel. Käesolev õpiobjekt on esimene osa valmivast sarjast tulevasele arstile või meditsiinierialal töötavale spetsialistile. Õppematerjalid sisaldavad tekste, audio- ja videofaile, harjutusi ja kontrollteste eesti, inglise, vene, saksa ja hispaania keeles.
Autor: TÜ keelekeskus
Viimati muudetud: 24.01.2014
Mit diesem DaF-Lehrmaterial können Sie Ihren Wortschatz zu den Themen Politik, politische Wahlen und Parteien erweitern. Außerdem lernen Sie Standpunkte, Meinungen, Versprechungen, Ziele, Pläne und Aufforderungen besser auszudrücken.
Autor: Niina Lepa / Katrin Koorits
Viimati muudetud: 21.01.2014
Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on anda ülevaade eesti keele täis- ja osasihitise olemusest ja kasutustingimustest. Sisupakett koosneb näidetega illustreeritud teoreetilisest osast ning rohketest praktilistest harjutustest. Õppematerjali kasutajad saavad harjutusi sooritades tagasisidet vastuste sobivuse kohta. Osa harjutusi on varustatud ka täis- ja osasihitise valikut põhjendavate pikemate kommentaaridega. Sisupakett on suunatud mitte-eesti emakeelega üliõpilastele (eesti keele oskuse tase peaks olema B2 või C1), kes tunnevad sügavamat huvi eesti keele grammatilise struktuuri vastu, samuti sobib see kasutamiseks kõigile eesti keele kui võõrkeele õpetajaks õppijatele.
Autor: Raili Pool
Viimati muudetud: 16.10.2013
Vanasõnad, kõnekäänud ning idiomaatilised väljendid moodustavad olulise osa keskastme edasijõudnute ja edasijõudnute keeletaseme sõnavarast. Keelendite ja sõnavara tundmine ja aktiivne kasutamisoskus võimaldab sujuvalt suhelda, keelt kasutada elegantselt ning eesmärgipäraselt nii suulises kui kirjalikus kõnes. Ka Euroopa Nõukogu “Euroopa keeleõppe raamdokument” ( Haridus – ja Teadusministeerium 2007; cf. http://www.hm.ee/index.php?044980) on määratlenud keeleoskustaseme B2 tasemest alates, C1/ C2 tasemel kindlasti taseme oluliste indikaatoritena idiomaatilise kõne mõistmise (cf. 2007, lk. 90) , et keeleõppija “ valdab idioome /../, teab keelendite konnotatiivseid tähendusi” (ibid. lk. 92), “kasutab idioome” (ibid. lk. 90). Lisaks sõnavara arendamisele, võimaldab antud veebipõhine õpiobjekt üliõpilastel arendada ka keelelist ja kultuurilist mõistmist laiemas plaanis. Oluline on võimalus vanasõnade, kõnekäändude ja idiomaatiliste väljenditega individuaalses tempos tutvuda, väljendeid erinevate interaktiivsete harjutuste vormis omandada ning enesetestide ning lõputestide näol oma oskusi hinnata ja kinnistada.
Autor: Kristina Mullamaa
Viimati muudetud: 11.12.2013
Kodulehelt leiab loetelud Silvi Tenjese erinevatest publikatsioonidest, ettekannetest, loengukursustest, juhendamistest ning teadusorganisatsioonilistest tegevustest.
Autor: Silvi Tenjes
Viimati muudetud: 21.08.2013

Lehed