Arstiteadus

Kategooria veebilehestike arv - 36.
Sisupakett on mõeldud arstiteaduse ja lähedaste erialade (stomatoloogia, farmakoloogia) üliõpilastele toetamaks molekulaarse ja kliinilise meditsiini kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised üldbioloogiast, geneetikast, statistikast. Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, millised on uuemad uuringusuunad meditsiinis ja milliseid uurimismeetodeid kasutatakse tänapäeval meditsiinilistes uuringutes.
Autor: Ingrid Kalev
Viimati muudetud: 01.08.2022
Antud õpiobjekt annab mõningaid juhiseid, kuidas selles kirjus nikkeltitaanist instrumentide maailmas orienteeruda ning milliseid parameetreid ning meetodeid on soovitatav järgida. Materjal on mõeldud eelkõige hambaravi üliõpilastele juureravi praktikumi täiendosana.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Õpiobjekt "Nikkeltitaanist juureraviinstrumentide omadused ja kasutamise eripärad" on hambaarsti õppes endodontia üks oluline osa, mis aitab mõista sulami voorusi, puudusi, piiranguid ja ettevaatusabinõusid vastavate instrumentide kasutamisel.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on kasutatavad igas hambaravi kabinetis.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Juurekanalite tipupreparatsiooni eesmärgiks on kujundada hamba juurekanali ning juuretipu õige vorm, et tekiks vastupanu juuretäidismaterjalile ja see ei satuks üle juuretipu. Korrektne preparatsioon tagab juuretäidise pitsumise juuretipu piirkonnas õigel pikkusel ning ei lase täidisel sattuda periapikaalkudedesse. Kui õigeid tipupreparatsiooninõudeid ei järgita, siis tekitatakse juurekanali preparatsioonil lai juuretipuava, millega võib kaasneda juurekanali ületäitmine, korraliku apikaalse sulguse puudumine ning ebamugavus ja valu. Üleinstrumenteerimisel tekib: äge periradikulaarkudede põletik üle juuretipu surutud infitseerunud instrumentide, mikroobide ja/või preparatsiooniprahi tõttu; krooniline periradikulaarkudede põletik võõrkeha tõttu periapikaalsel (näiteks juuretäidise sattumine täitmisel periapikaalkudedesse); apikaalse pitsumise puudumine ning võimetus kompakteerida juuretäidist tipupiirkonnas. Selleks, et juurekanalite tipuosa puhastamine ja kujundamine sujuks, oleks korrektne ning tagaks edu täitmisel, on oluline põhjalikult tunda juuretipu anatoomiat ja preparatsiooni kriteeriume. Sellest annab ülevaate käesolev õpiobjekt. Materjalis on toodud välja ka erinevad tipupreparatsioonil tekkivad vead, nende vältimiseks vajalikud ettevaatusabinõud ja korrigeerimisvõimalused.
Autor: Anne-Ly Elhi
Viimati muudetud: 22.09.2022
Õpiobjekt täiendab immunoloogia õppeaine immunotehnoloogia seminari (moodulit), moodustades tervikliku, süvendatud käsitluse ühest immunotehnoloogia peamisest rakendusvaldkonnast, milleks on terapeutiliste antikehade arendamine. Bioloogilised ravimid ehk valgulistel biomolekulidel põhinevad ravimid on üks kiiremini arenev uute ravimite valdkond. Bioloogilistest ravimitest omakorda moodustavad suurema osa terapeutilised antikehad või neil baseeruvad biomolekulid. Õpiobjekt annab ülevaate terapeutiliste antikehade saamisviisidest ja tüüpidest ning tutvustab lühidalt nende rakendusi haiguste ravis. Sisupaketi üldeesmärgid: anda ülevaade terapeutiliste antikehade saamisviisidest, tüüpidest, ravimiarendusprotsessist ja kasutamisest meditsiinis.
Autor: Kaupo Teesalu, Meeme Utt
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Õigesti prepareeritud kaviteet tagab hea juurdepääsu kaarieskahjustusele, mittekahjustunud hambakudede säästliku eemaldamise ja täidise hea püsivuse hambas. Kaviteedi preparatsiooni aluseks on kahjustuse paiknemine hambapinna suhtes. Antud õpiobjektide kogumikus on materjal liigendatud vastavalt kahjustuse paiknemisele. Iga peatükki on võimalik kasutada eraldiseisva õppevahendina, aega neist igale kulub umbes neli tundi. Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videoklippe ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Materjali eduka omandamise järgselt sa mõistad kaviteedi loomise nõudeid ja oskad kavandada preparatsiooni sõltuvalt kaarieskahjustuse paiknemisest. Edukat õpet!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist ja on aeg teooria rakendada praktikasse. Korrektse hambatäidise valmistamiseks on vahel vajalik kasutada abivahendeid. Neist levinumad on matriitssüsteemid. Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videosid ja püüa vastata küsimustele, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega kogu materjali läbimiseks kulub umbes neli tundi. Materjali eduka omandamise järgselt mõistad ja oskad visualiseerida matriitssüsteemi kasutamise erinevaid etappe. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised nõuetest prepareeritavale kaviteedile. Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist. Kliinilises töös puutud sageli kokku juhtumitega, kus kaarieskahjustus on jõudnud sügavale, hamba pulbi lähedusse. Kuidas sellisel juhul toimida? Milliseid materjale kasutada? Õpiobjekt on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Õppematerjal aitab sul mõista erinevate sügava kaariese ravitaktikate valimise põhimõtteid ja kasutatavate materjalide omadusi. Head praktiseerimist!
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022
Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Hea seos hamba ja täidise vahel saadakse adhesiivsüsteemi kasutades. Adhesiivi õige valik ja korrektne kasutamistehnika on aluseks täidise vastupidavusele. Õpiobjekt ’Adhesiivsüsteemi kasutamine’ tutvustab adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja nende kasutamist. Eraldi on välja toodud levinumad probleemid, millega kliinilises töös võib kokku puutuda. Õpiobjekti läbinuna teab õppija adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja kasutamise põhimõtteid sõltuvalt adhesiivi liigist. Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videot ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega selleks kulub umbes neli tundi.
Autor: Riina Runnel
Viimati muudetud: 01.08.2022

Lehed