Saateks

Signaalitöötluse alusteooriat ning signaalide ja süsteemide kontseptsioone läheb vaja peaaegu kõigis elektri ja elektroonika teemades ning paljudes teistes teadusvaldkondades ja inseneriteadustes. See on aluseks edasisteks õpinguteks side- ja juhtimissüsteemides ning  keerukamas signaalitöötluses.

Kursuse eesmärk

Õppeainega omandatakse teoreetilised põhiprintsiibid ja -mõisted, mis on kõikvõimalike signaalide ja mõõte- ning katseandmete analüüsi ja töötluse aluseks. Omandatakse oskus neid kasutada nii mitmesuguse elektroonika- ja telekommunikatsiooni-alase riist- ja tarkvara funktsioneerimise mõistmiseks või projekteerimiseks, kui ka oma teadmiste süstematiseerimiseks füüsika matemaatilistes meetodites.

Vajalikud eelteadmised

Füüsika ja matemaatilise analüüsi põhivara tundmine on vajalik. Inglise keele oskus on kohustuslik, sest kõik testid ning osa loengutest on inglise keeles.

Õpiväljundid

Kursuse läbimise järel suudavad õpilased:

  • Analüüsida ja liigitada signaale ja süsteeme.
  • Rakendada Fourier, Laplace ja Z-teisendust praktiliste probleemide lahendamiseks.
  • Rakendada diskreetimisteoreemi.
  • Kasutada signaalitöötlusega seonduvat terminoloogiat ja arvutusvõtteid (nt detsibelli-skaalat).
  • Iseloomustada ja võrrelda erinevaid süsteeme.

Kursuse ülesehitus

Kursus koosneb viiest osast ja tema kogumaht on 0,25 EAP. Iga osa koosneb omakorda:

  1. Lühikesest sissejuhatusest, mis kirjeldab kaetud teemad ja õpiväljundid.
  2. Videoloengust.
  3. Täiendavatest slaididest.
  4. Küsimustikust õpitu kinnistamiseks.

Kursuse lõpetab enesekontrolliks mõeldud test, et saada tagasisidet saavutatud taseme kohta.

Kursuse kirjandus

Kursus põhineb peamiselt H. P. Hsu rohkete näiteüleseannetega illustreeritud õpikul "Schaum's outline of theory and problems of Signals and Systems", McGraw-Hill, New York, 1995.

Meeskond

Kaupo Voormansik on Tartu Ülikooli doktorant. Tema uurimistöö keskendub tehisava-radari rakenduste arendamisele. Kaupo Voormansikul on kaks magistrikraadi, kosmosetehnoloogias Rahvusvahelisest Kosmoseülikoolist Strasbourgis (2009) ja infotehnoloogias Tartu Ülikoolist (2009). Septembrist 2011 aprillini 2012 oli Kaupo Voormansik nooremteadlasena praktikal Saksa Kosmosekeskuse Mikrolaine- ja Radartehnika Instituudis.

Karlis Zalite on Ventspilsi Ülikooli infotehnoloogia magistrikraad. Praegu õpib Karlis Tartu Ülikoolis füüsika doktorantuuris. Alates 2011. a. töötab Karlis Tartu Observatooriumi Kosmosetehnoloogia osakonnas. Karlis Zalite teeb uurimistööd tehisava-radari põhiste keskkonnaseire teenuste arendamiseks.

forward