• decomposition experiment
  • decomposition2
  • exudation sample
  • minirhizotron

Töörühmast

Juureökoloogia töörühm tegeleb taimede juurte, risosfääri ja tervete ökosüsteemide maa-aluste protsesside uurimisega. Analüüsime kuidas juured, nende risosfääris elavad mikroobid ja mulla toiduvõrgustikud mõjutavad aineringeid mullas, kuidas mõjutavad neid kliima ja maakasutuse muutused ning millised on muutustega kohanemise mehhanismid maa-all. Mõõdame süsiniku- ja toitainete varu ja voogusid maa all nii risosfääri mikroskoopilisel skaalal kui ka erinevates ökosüsteemides maastiku skaalal. Töötame mitmesugustes ökosüsteemides, sealhulgas subarktilistel rohu- ja metsamaadel, boreaalsetes ja parasvöötme metsades nii keskkonnagradientidel kui manipulatsiooniekseprimentides vabas õhus kui ka kontrollitud tingimustes kliimakambrites. Sellisena kombineerime meetodeid paljudelt erialadelt, sealhulgas maastiku- ja ökosüsteemiökoloogiast, ökofüsioloogiast, mikroobiökoloogiast ja mullateadusest. Lisaks rakendame uuenduslikke tehnoloogiaid, mis põhinevad erinevatel geoinformaatika ja masinõppe lähenemisviisidel.