Teksti- ja kontekstikesksed uurimismeetodid folkloristikas

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistriõppe rahvaluule-eriala aine, mis toimub üle aasta sügissemestriti. Järgmine toimumine 2021. aasta sügisel. Kursuse maht on  3 eap ja lõpeb eksamiga.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

Tegevuskava 2021.a sügissemestril 

Aeg

Tegevus

Hindelised ülesanded

 

 

I teema. Rahvaluuleteaduslikud meetodid

1. loeng. Sissejuhatus ainesse.

2. loeng. Folkloristlike meetodite kujunemine

Moodles:

Kursuse üldtutvustus

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Sõnavõtt enesetutvustuse foorumil
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes - 5 p

Esimene ülesanne (15 p)

Kirjandus:

Ülesanne:

 • too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, milles kajastub rahvaluuleteaduslike meetodite või lähenemisviiside erijoon ja selle ajalooline raam (vt lisamaterjale, loengumaterjale) ja esita oma sõnavõtt foorumile
 • võrdle oma sõnavõttu vähemalt ühe kaasõppija sõnavõtuga ja postita kaasõppija sõnavõtule võrdlev tagasiside (selle eesmärk on võimalikut üksikasjalikumalt märgata rahvaluuleteaduslikku eripära ja selle kujunemisdünaamikat); esita tagasiside foorumile

Esimese teema jaoks soovitatav kirjandus jm materjalid:

 

 

II tema. Interdistsiplinaarsus

3. loeng. Folkloristika distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus

4. loeng. Folkloristika 21. sajandil

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes (5 p)

Teine ülesanne (15 p)

 • Vali ajakirjast Mäetagused nr 71 (teemanumber Elulugu ja rahvaluule), http://www.folklore.ee/tagused/nr71 vabalt kaks artiklit ja too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, mis osutavad rahvaluule seostele interdistsiplinaarse uurimisviisiga, esita see foorumile
 • Koosta kaasõppija sõnavõtule tagasiside, milles avaneb tema tähelepanekute täpsus ja põhjendatus; esita tagasiside foorumile

 

 

 

III teema. Teadustöö-etapid: töö kavandamisest akadeemilise keele kasutuseni

5. loeng. Teadustöö-etapid

6. loeng. Teaduskeele seotus uurimismeetoditega

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Kolmanda hindelise ülesande esitamine foorumil

 

 

Osalemine loengutes (5 p)

Kolmas ülesanne (15 p)

 • Vali oma kitsamast uurimisteemast lähtudes kaks eestikeelset artiklit, mille teaduskeelt analüüsida. Üldisemaks taustaks vt: Peep Nemvalts, Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. - Eesti teaduskeel ja terminikorrastus, Tallinn 2011, lk 136-171.
 • Koosta umbes 1,5 lk kokkuvõte, milles kirjeldad valitud artiklite keelekasutust (kuidas avatakse mõisted; kuidas avatakse mõistete omavahelised seosed, milline on keelekasutuse üldisem stiil ja mil määral see sobitub eesti keele eripäraga).

 

 

IV teema. Teadustöö esitamine ja tagasiside koostamine

7. loeng.Teadustöö esitlemine ja tagasiside koostamine

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Neljanda hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengus (2,5 p)

Neljas ülesanne (17.5 p)

Tutvu kultuuriteaduste rolli käsitlevate artiklitega:

Koosta 1,5 lk pikkune arutelu, milles arutled  oma või kellegi teise uurimuse teadusliku ja ühiskondliku rolli üle

 

 

Kokkuvõte

Kollokvium

Kollokviumile pääseb eeldusel, et kõik hindelised ülesanded on sooritatud.

 

Kursust kokkuvõttev ülesanne Moodles: ülesanne hõlmab kogu kursuse materjali tundmist

Ülesanne annab kuni 20 p

Kursus on läbitud 9.12., kui hindeliste tööde eest kokku on saadud vähemalt 51 p. Kui punkte on alla 51, on võlgnevuste tasandamise võimalus kokkuleppel õppejõuga.

 

back forward