Teksti- ja kontekstikesksed uurimismeetodid folkloristikas

Etnoloogia ja folkloristika magistriõppe aine, mis toimub sügissemestriti ( järgmine toimumine: 2020/2021. a sügissemestril). Kursuse maht on  3 eap.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

Tegevus- ja ajakava 2019.-2020. a sügissemestril (uus kava sügisel 2020)

Aeg

Tegevus

Hindelised ülesanded

 

9.11.-26.11.

I teema. Rahvaluuleteaduslikud meetodid

1. loeng 13.11. (kell 10-12, vBm 215): Sissejuhatus: folkloristlike meetodite kujunemine

Moodles:

Kursuse üldtutvustus

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Sõnavõtt enesetutvustuse foorumil (15.1.)
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengus - 5 p

Esimene ülesanne (15 p)

Kirjandus:

Ülesanne:

 • too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, milles kajastub rahvaluuleteaduslike meetodite või lähenemisviiside erijoon ja selle ajalooline raam (vt lisamaterjale, loengumaterjale) ja esita oma sõnavõtt foorumile hiljemalt 23.11.
 • võrdle oma sõnavõttu vähemalt ühe kaasõppija sõnavõtuga ja postita kaasõppija sõnavõtule võrdlev tagasiside (selle eesmärk on võimalikut üksikasjalikumalt märgata rahvaluuleteaduslikku eripära ja selle kujunemisdünaamikat); esita tagasiside foorumile hiljemalt 26. 11.

Esimese teema jaoks soovitatav kirjandus jm materjalid:

 

27.11.-10.12.

II tema. Interdistsiplinaarsus

2. loeng 27.11. Folkloristika 21. sajandil

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes (5 p)

Teine ülesanne (15 p)

 • Vali ajakirjast Mäetagused nr 71 (teemanumber Elulugu ja rahvaluule), http://www.folklore.ee/tagused/nr71 vabalt kaks artiklit ja too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, mis osutavad rahvaluule seostele interdistsiplinaarse uurimisviisiga, esita see foorumile hiljemalt 6.12.
 • Koosta kaasõppija sõnavõtule tagasiside, milles avaneb tema tähelepanekute täpsus ja põhjendatus; esita tagasiside foorumile hiljemalt 10.12.

 

11.12.-7.01.

 

III teema. Teadustöö-etaoid: töö kavandamisest akadeemilise keele kasutuseni

3. loeng 11.12. Teadustöö-etapid

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Kolmanda hindelise ülesande esitamine foorumil

 

 

Osalemine loengutes (5 p)

Kolmas ülesanne (15 p)

 • Vali oma kitsamast uurimisteemast lähtudes kaks eestikeelset artiklit, mille teaduskeelt analüüsida. Üldisemaks taustaks vt: Peep Nemvalts, Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. - Eesti teaduskeel ja terminikorrastus, Tallinn 2011, lk 136-171.
 • Koosta umbes 1,5 lk kokkuvõte, milles kirjeldad valitud artiklite keelekasutust (kuidas avatakse mõisted; kuidas avatakse mõistete omavahelised seosed, milline on keelekasutuse üldisem stiil ja mil määral see sobitub eesti keele eripäraga). Postita kokkuvõte foorumile hiljemalt 7.01.

 

 8.01.-21.01.

IV teema. Teadustöö esitamine ja tagasiside koostamine

4. loeng 8.01. Tagasiside koostamine

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Neljanda hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes (5 p)

Neljas ülesanne (15 p)

Tutvu kultuuriteaduste rolli käsitlevate artiklitega:

Koosta 1,5 lk pikkune arutelu, milles arutled  oma või kellegi teise uurimuse teadusliku ja ühiskondliku rolli üle

Postita sõnavõtt foorumile hiljemalt 21.01.

 

22.01.

Kokkuvõte

Kollokvium 22.01

Kollokviumile pääseb eeldusel, et kõik hindelised ülesanded on sooritatud.

 

Kollokviumil tulevad arutlusele kogu kursuse materjali hõlmavad küsimused

Kollokviumil osalemine annab kuni 20 p

Kursus on läbitud 22.01., kui hindeliste tööde eest kokku on saadud vähemalt 51 p. Kui punkte on alla 51, on võlgnevuste tasandamise võimalus kokkuleppel õppejõuga.

 

back forward