Teksti- ja kontekstikesksed uurimismeetodid folkloristikas

Etnoloogia ja folkloristika magistriõppe aine, mis toimub sügissemestriti ( järgmine toimumine: 2020/2021. a sügissemestril). Kursuse maht on  3 eap.

ÕIS-is registreerunud saavad e-kursusele automaatselt enne kursuse algust.

Eksamihinne kujuneb kogu kursuse vältel esitatud hindeliste tööde eest saadud punktide summast.

Lähem teave: Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago[ät]ut.ee, tel. 7 37 5214

Tegevus- ja ajakava 2019.-2020. a sügissemestril (uus kava sügisel 2020)

Aeg

Tegevus

Hindelised ülesanded

 

11.11.-28.11.

I teema. Rahvaluuleteaduslikud meetodid

1. loeng 15.11. (kell 10-12, vBm 215): Sissejuhatus: folkloristlike meetodite kujunemine

Moodles:

Kursuse üldtutvustus

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Sõnavõtt enesetutvustuse foorumil (15.1.)
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengus - 5 p

Esimene ülesanne (15 p)

Kirjandus:

Ülesanne:

 • too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, milles kajastub rahvaluuleteaduslike meetodite või lähenemisviiside erijoon ja selle ajalooline raam (vt lisamaterjale, loengumaterjale) ja esita oma sõnavõtt foorumile hiljemalt 22.11.
 • võrdle oma sõnavõttu vähemalt ühe kaasõppija sõnavõtuga ja postita kaasõppija sõnavõtule võrdlev tagasiside (selle eesmärk on võimalikut üksikasjalikumalt märgata rahvaluuleteaduslikku eripära ja selle kujunemisdünaamikat); esita tagasiside foorumile hiljemalt 28. 11.

Esimese teema jaoks soovitatav kirjandus jm materjalid:

 

29.11.-12.12.

II tema. Interdistsiplinaarsus

2. loeng 29.11. Folkloristika 21. sajandil

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes (5 p)

Teine ülesanne (15 p)

 • Vali ajakirjast Mäetagused nr 71 (teemanumber Elulugu ja rahvaluule), http://www.folklore.ee/tagused/nr71 vabalt kaks artiklit ja too kummastki artiklist välja viis olulist punkti, mis osutavad rahvaluule seostele interdistsiplinaarse uurimisviisiga, esita see foorumile hiljemalt 6.12.
 • Koosta kaasõppija sõnavõtule tagasiside, milles avaneb tema tähelepanekute täpsus ja põhjendatus; esita tagasiside foorumile hiljemalt 12.12.

 

13.12.-9.01.

 

III teema. Teadustöö-etaoid: töö kavandamisest akadeemilise keele kasutuseni

3. loeng 13.01. Teadustöö-etapid

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Kolmanda hindelise ülesande esitamine foorumil

 

 

Osalemine loengutes (5 p)

Kolmas ülesanne (15 p)

 • Vali oma kitsamast uurimisteemast lähtudes kaks eestikeelset artiklit, mille teaduskeelt analüüsida. Üldisemaks taustaks vt: Peep Nemvalts, Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. - Eesti teaduskeel ja terminikorrastus, Tallinn 2011, lk 136-171.
 • Koosta umbes 1,5 lk kokkuvõte, milles kirjeldad valitud artiklite keelekasutust (kuidas avatakse mõisted; kuidas avatakse mõistete omavahelised seosed, milline on keelekasutuse üldisem stiil ja mil määral see sobitub eesti keele eripäraga). Postita kokkuvõte foorumile hiljemalt 9.01.

 

 10.01.-23.01.

IV teema. Teadustöö esitamine ja tagasiside koostamine

4. loeng 10.01. Tagasiside koostamine

Moodle:

 • Õpieesmärgid ja -väljundid
 • Õpperaamat
 • Enesekontrollitestid
 • Neljanda hindelise ülesande esitamine foorumil

Osalemine loengutes (5 p)

Neljas ülesanne (15 p)

vali kas A või B ülesanne:

A

 • Loe kolme folkloristika-alase väitekirja autorite kirjutatud lühitutvustusi (need on Moodles kättesaadavad) oma väitekirjadest ja koosta umb 1-lk analüüs nende esitluste kohta (vt nt pealkirjade sobivust ja selgust, teema, meetodite, uurimuse paigutumise jms selgust ja esitluses paiknemise otstarbekust)
  • Sanita Reinsone, Eksitamislood: mõisted, tõlgendamine, jutustamispoeetika, Riia 2012
  • Ieva Garda-Rozenberga, Isikukogemuslood 21. sajandi alguses Alsunga maakonnas, Riia 2012
  • Sandis Laime, Ragana-traditsioon Kirde-Lätis, Riia 2012.

B

 • Koosta kuni ühe lehekülje pikkune reklaamtekst või tutvustus rahvaluule- ja etnoloogiateemalistest videoloengutest - need 10 loengut koos kõiki sissejuhatava tutvustusvideoga on kättesaadavad aadressil http://www.uttv.ee/naita?id=25053.

Postita sõnavõtt foorumile hiljemalt 23.01.

 

24.01.

Kokkuvõte

Kollokvium 24.01

Kollokviumile pääseb eeldusel, et kõik hindelised ülesanded on sooritatud.

 

Kollokviumil

 • tulevad arutlusele 3. ja 4. hindeline töö
 • kogu kursuse materjali hõlmavad küsimused

Kollokviumil osalemine annab kuni 20 p

Kursus on läbitud 24.01., kui hindeliste tööde eest kokku on saadud vähemalt 51 p. Kui punkte on alla 51, on võlgnevuste tasandamise võimalus kokkuleppel õppejõuga.

 

back forward